Przetargi.pl
Dostawa samochodu fabrycznie nowego 9-cio osobowego , przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

Miasto Węgrów ogłasza przetarg

 • Adres: 07-100 Węgrów, ul. Rynek Mariacki 16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 792 23 26 , fax. 25 792 25 23
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Węgrów
  ul. Rynek Mariacki 16 16
  07-100 Węgrów, woj. mazowieckie
  tel. 25 792 23 26, fax. 25 792 25 23
  REGON: 71158223300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.wegrow.bip-gov.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu fabrycznie nowego 9-cio osobowego , przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu 9 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o następującej charakterystyce : 1.samochód fabrycznie nowy, nigdzie wcześniej nie rejestrowany, 9-cio osobowy (8 osób + 1 kierowca) i dmc do 3,5 tony, przystosowany do ruchu prawostronnego i dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na 2 wózkach inwalidzkich, rok produkcji: 2013 lub 2014r, 2. spełniający polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, 3. posiadający homologację dopuszczającą samochód do przewozu 9 osób, w tym do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu na obszarze Polski, 4. spełniający wymogi co najmniej Dyrektywy EU5 w zakresie emisji spalin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część IV SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341140001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://um.wegrow.bip-gov.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach