Przetargi.pl
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczestników i uczestniczek projektu ,,Więcej wiem - więcej mogę,,

Gmina Jadów ogłasza przetarg

 • Adres: 05-280 Jadów, ul. Jana Pawła II 17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6754044 , fax. 025 6754384
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jadów
  ul. Jana Pawła II 17 17
  05-280 Jadów, woj. mazowieckie
  tel. 025 6754044, fax. 025 6754384
  REGON: 00053642700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jadow.az.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczestników i uczestniczek projektu ,,Więcej wiem - więcej mogę,,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczestników i uczestniczek projektu ,,Więcej wiem - więcej mogę,, ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wyżej opisane zamówienie zostanie udzielone w częściach: 1. SICT-3 - zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zajęcia informatyczne - szkoła podstawowa, klasa IV-VI - 60h, 2. UICT-19 - zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zajęcia informatyczne - szkoła podstawowa, klasa IV-VI - 60h, 3. JJO-13 - zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zajęcia z języka angielskiego - szkoła podstawowa, klasa IV-VI - 60h, 4. SEK - 7 - zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zajęcia ze świadomości i ekspresji kulturalnej - szkoła podstawowa, klasa IV-VI - 60h, 5. KU - 1, 2, 3 - zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zajęcia z kompetencji uczenia się - szkoła podstawowa, klasa IV-VI lub gimnazjum klasy I-III - 3 grupy x 48h/grupa. W związku z możliwością realizacji w tych samych terminach i godzinach kilku części zamówienia dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć przez jedną osobę maksymalnie w 3 częściach zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jadow.az.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach