Przetargi.pl
Zakup i dostawę soli drogowej niezbrylającej gatunku DR luzem do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie przy ul. Łukasiewicza 4 w ilości 1 000 ton

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7762360 , fax. 22 7762360
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Łukasiewicza 4 4
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. 22 7762360, fax. 22 7762360
  REGON: 14634872100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzo.wolomin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka gminna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawę soli drogowej niezbrylającej gatunku DR luzem do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie przy ul. Łukasiewicza 4 w ilości 1 000 ton
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę soli drogowej gatunku DR z antyzbrylaczem, o granulacji 2-5 mm, w ilości szacunkowej 1 000 ton luzem do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie przy ul. Łukasiewicza 4 . Sól drogowa z antyzbrylaczem gatunek DR: 1 Skład chemiczny: z NaCL - 90,0 % min, SO4 - 3% maksymalnie, zawartość wody - 3% maksymalnie, zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie - 8% maksymalnie. 2 Granulacja: wielkość odsiewu na sicie górnym 8,0 mm wynosi maksymalnie 10% oraz przesiewu na sicie dolnym 1,0 mm maksymalnie 60%. Uziarnienie soli powinno być równomierne. 1) Przeznaczenie: do zimowego utrzymania dróg. 2) Sól drogowa powinna posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczony produkt odpowiada określonym normom. 3) Transport i rozładunek zrealizowany przez Wykonawcę. 4) Forma handlowa: luzem bez opakowania. 5) Dostawa w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. 6) Dostawy: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30.04.2014 r., w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez Zamawiającego. 7) Pojedyncza partia dostawy ustalona wg. możliwości załadunkowych Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349271002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzo-wolomin.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach