Przetargi.pl
Dostawa różnych artykułów spożywczych do Zoom Natury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janowie Lubelskim - Mleko i produkty mleczarskie.

Zoom Natury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 23300 Janów Lubelski, Ul. Świerdzowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 15 872 43 07 , fax. 15 872 46 70
 • Data zamieszczenia: 2018-02-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zoom Natury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Ul. Świerdzowa 41
  23300 Janów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 15 872 43 07, fax. 15 872 46 70
  REGON: 6076098000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoomnatury.e-biuletyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa różnych artykułów spożywczych do Zoom Natury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janowie Lubelskim - Mleko i produkty mleczarskie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych do Zoom Natury Sp. z o.o. – Mleko i produkty mleczarskie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz ze SIWZ. Wykonanie umowy obejmuje sukcesywne dostawy poszczególnych produktów w oparciu o złożone przez zamawiającego zamówienie, w którym określi on termin oraz asortyment zamówienia. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi wykonawca, a zamawiający zapewni odbiór produktów w siedzibie zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Nazwy własne podane w Załączniku Nr 1 (SOPZ) zostały podane przez zamawiającego tylko przykładowo. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, że posiadać on będzie nie gorsze parametry oraz właściwości, co produkty podane przykładowo, tzn. spełniają ten sam poziom technologiczny, wydajnościowy, smakowy i jakościowy. W takim przypadku należy zaznaczyć jakiego produktu dotyczy oferta równoważna oraz dołączyć oświadczenia o równoważności wraz z opisem. Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą odpowiadały przepisom ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 149, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Dostarczone produkty będą oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych – Dz. U. z 2015 r., poz. 29, z późn. zm/. tj. oznakowanie musi zawierać nazwę, pod którą środek jest wprowadzony do obrotu, wykaz i ilości składników lub kategorii składników, zawartość netto w opakowaniu, datę minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firmę i adres producenta lub przedsiębiorcy paczkującego środek spożywczy, nazwę i adres producenta. 2) W okresie trwania umowy wykonawca na każde żądanie zamawiającego zobowiązany jest przedstawić: a) decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej możliwości produkcji lub obrotu danego produktu spożywczego będącego przedmiotem zamówienia, b) dokumenty potwierdzające stosowanie systemu HACCP. 3) Zamówienie będzie realizowane według aktualnych potrzeb żywieniowych zamawiającego. Podane ilości zamawianych produktów są ilościami szacunkowymi. 4) Wykonawca będzie odpowiedzialny, za jakość przedmiotu zamówienia, jego zgodność z recepturami wyrobu. 5) Zamawiający wymaga należytej staranności przy realizacji niniejszego zamówienia. Szczegółowy opis (zakres) przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku Nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: . Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy – sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ. 2) Formularz cenowy – sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo – o ile dotyczy. 4) Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu – sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – składane razem z ofertą. 5) Oświadczenie o równoważności produktów wraz z opisem – w przypadku składania ofert równoważnych. 6) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ. Wykonawca składa zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru – Zał. Nr 5) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem informacji, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ do oferty należy dołączyć: 1) Wymaga się, aby Wykonawcy dostarczyli wzory (próbki) oferowanych artykułów żywnościowych we wszystkich asortymentach w celu dokonania oceny jakości oferowanych wyrobów. Próbki należy złożyć do dnia składania ofert, tj. 22.02.2018 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego (biuro ZOOM NATURY Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim, ul. Świerdzowa 41. Na opakowaniu wzorów należy podać dokładną nazwę przetargu z zaznaczeniem „próbki”. Wewnątrz opakowania należy umieścić dokładny spis załączonych próbek. Wykonawca zobowiązany jest, aby próbki produktów podlegających ocenie były w oryginalnych opakowaniach

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach