Przetargi.pl
Dostawa różnego sprzętu gaśniczego i środków gasniczych

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-020 Lublin, Lipowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 183 530 , fax. 261 183 501
 • Data zamieszczenia: 2018-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
  Lipowa 1a
  20-020 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 530, fax. 261 183 501
  REGON: 43026882400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzilublin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa różnego sprzętu gaśniczego i środków gasniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Środek pianotwórczy 3% AFFF 1200 litrów, środek pianotwórczy 3% 960 litrów, proszek gaśniczy 1200 kg, sygnalizator bezruchu 40 szt., dyski sygnalizacyjne w walizce 30 szt., taśma odgradzająca miejsce akcji(100m) 40 szt., znak ostrzegawczy WYPADEK A 30 składany 4 szt., parawan GT 020 5 szt., pachołek drogowy składany z dioda ostrzegawczą 45 szt., podpinka linkowa 45 szt., okulary ochronne 3 szt., dielektryczne narzędzie ratownicze 9 szt., stojak hydrantowy 1 szt., wąż ssawny 110-1600Ł 10 szt., wąż ssawny 110-2500Ł 10 szt., wąż tłoczny W-52-20ŁA 150 szt., wąż tłoczny W-75-20-ŁA 100 szt., hełm strażacki 30 szt. syrena alarmowa ręczna 15 szt., sorbent mineralny 20kg 10 szt., płyn do generatora dymu i mgły 5l 5 szt., preparat penetrująco odtłuszczający 5l 20 szt., gaśnica przewoźna AP-25 40 szt., gaśnica GSE-2x lub równoważna 100 szt., b) W związku z koniecznością spełnienia wymagań norm wypracowanych w ramach porozumienia NATO -normy STANAG 2494, STANAG 2495, STANAG 4329, NO-02-A080-2008, WYKONAWCA zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy oraz ich opakowań. Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej -Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r. poz.11. Przedmiot umowy zakwalifikowany jest do grupy materiałowej 5. Kod kreskowy umieszczony na opakowaniu jednostkowym wyrobu powinien mieć wymiary zgodne z globalnym międzynarodowym i międzybranżowym systemem GS1 (ang. Global System One). Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach internetowych www.gs1.org i www.gs1pl.org. Wykonawca najpóźniej 14 dni przed dostawą towaru dostarczy Zamawiającemu na nośniku CD-DVD w wersji elektronicznej (format MS Excel) karty wszystkich dostarczanych wyrobów. Wzór karty określa załącznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 roku. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest producentem danego wyrobu, obowiązek pozyskania niezbędnych danych do wypełnienia karty wyrobu spoczywa na Wykonawcy. Wyrób oznakowany nieprawidłowo nie zostanie przyjęty do magazynu Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44480000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium dla każdego pakietu oddzielnie o niżej wymienionej wartości; Pakiet nr 1 – środek pianotwórczy 3% AFFF 200,00 zł (słownie: dwieście 00/100 złotych) Pakiet nr 2 – środek pianotwórczy 3% 60,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt 00/100 złotych) Pakiet nr 3 – proszek gaśniczy 100,00 zł (słownie: sto 00/100 złotych) Pakiet nr 4 – węże i inny sprzęt gaśniczy 1 500,00 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych) Pakiet nr 5 – preparaty i płyny 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 00/100 złotych) Pakiet nr 6 – gaśnice 500,00 zł ( słownie: pięćset 00/100 złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, konto nr: 58 1010 1339 0043 0113 9120 1000 Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 1200 dnia 2018-03-15 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie. 4. Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20 – 020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w formie oryginału: a) w pok. nr 105 (kancelaria), lub b) w pokoju nr 116 (sekcja zamówień publicznych), lub c) dołączyć oddzielnie do oferty. najpóźniej do godz. 1200 dnia 2018.03.15r. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: a. jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). b. bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy p.z.p.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach