Przetargi.pl
Dostawa różnego sprzętu gaśniczego i środków gaśniczych

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-020 Lublin, Lipowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 261 183 530 , fax. 261 183 501
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
  Lipowa 1a
  20-020 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 261 183 530, fax. 261 183 501
  REGON: 43026882400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzilublin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna MON.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa różnego sprzętu gaśniczego i środków gaśniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego sprzętu gaśniczego i środków gaśniczych w zakresie dziewięciu pakietów, tj. Pakiet I Środek pianotwórczy 3% AFFF -1 800 l.; Pakiet II Środek pianotwórczy 3% - 600 l.; Pakiet III 1 Maska oddechowa do aparatów FENZY szt 25; 2 Taśma odgradzająca miejsce akcji (100m) szt 40; 3 Podpinka linkowa szt 20; 4 Wąż tłoczny W-52-20-ŁA szt 20; 5 Wąż tłoczny W-75-20-ŁA szt 20; 6 Hełm strażacki szt 25; Pakiet IV Fantom (tors osoby dorosłej) do RKO szt 2; Pakiet V Ładowarka samochodowa do ładowania akumulatorów zestawu ratownictwa HOLMATRO szt 4; Pakiet VI 1 Gaśnica przewoźna AP-25 szt 25; 2 Gaśnica GP-2 szt 250; 3 Gaśnica GP-4 szt 100; Pakiet VII Agregat śniegowy AS-30 szt 14; Pakiet VIII Ubranie gazoszczelne szt 2;; Pakiet IX Manekin ewakuacyjny szt 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44480000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium dla każdego Pakietu oddzielnie o niżej wymienionej wartości; Pakiet nr I 211,00 zł (słownie: dwieście jedenaście 00/100 złotych) Pakiet nr II 30,00 zł (słownie: trzydzieści 00/100 złotych) Pakiet nr III 375,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć 00/100 złotych) Pakiet nr IV 92, 00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa 00/100 złotych) Pakiet nr V 48,00 zł (słownie: czterdzieści osiem 00/100 złotych) Pakiet nr VI 438,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści osiem 00/100 złotych) Pakiet nr VII 371,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden 00/100 złotych) Pakiet nr VIII 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt 00/100 złotych) Pakiet nr IX 138,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem 00/100 złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, konto nr: 58 10101339 0043 0113 9120 1000 Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 1200 dnia 2019.04.25r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie. 4. Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, 20 – 020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w formie oryginału: a) w kancelarii jawnej, lub b) dołączyć oddzielnie do oferty najpóźniej do godz. 1200 dnia 2019.04.25 r. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać: a. jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). b. nieodwołalne i bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Lublinie, 20-020 Lublin, ul. Lipowa 1a, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców (jednego z konsorcjantów lub wspólników spółki cywilnej) uważa się za wniesione prawidłowo. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie dla asortymentu z pakietu nr I i nr II – jako załącznik do oferty; 2. Pełnomocnictwo – (lub inne dokumenty, z których będzie wynikać zakres umocowania) – do reprezentacji w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu w szczególności do złożenia oferty, oświadczeń i innych dokumentów oraz zawarcia umowy wystawione przez Wykonawcę lub Wykonawców składających ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku gdy ofertę wraz z innymi dokumentami w imieniu Wykonawcy(ów) podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż upoważniona(e) do jego reprezentowania - jako załącznik do oferty; 3. Oświadczenie o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 798 ze zm.) – według wzoru załączonego do SIWZ - jako załącznik do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach