Przetargi.pl
Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. Baranki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 621 96 50 , fax. 087 621 96 33
 • Data zamieszczenia: 2019-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
  ul. Baranki 24
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 621 96 50, fax. 087 621 96 33
  REGON: 51099686100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.promedica.elk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.. Kod CPV : 1) 33141420-0 Rękawice Chirurgiczne 2) 18424300-0 Rękawice Jednorazowe. Szczegółowy opis stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141420-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Pakiet 1 - 950,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt zł 00/100) Pakiet 2 - 700,00 zł (siedemset zł 00/100) Pakiet 3 - 2.800,00 zł (dwa tysiące osiemset zł 00/100) Pakiet 4 - 650,00 zł (sześćset pięćdziesiąt zł 00/100) Pakiet 5 - 80,00 zł (osiemdziesiąt zł 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach