Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 137049N przebiegającej przez miejscowość Bronisze

Gmina Gołdap ogłasza przetarg

 • Adres: 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 876 156 000 , fax. 876 150 800
 • Data zamieszczenia: 2019-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gołdap
  Plac Zwycięstwa 14
  19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 876 156 000, fax. 876 150 800
  REGON: 79067123100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goldap.pl, http://bip.goldap.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 137049N przebiegającej przez miejscowość Bronisze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr 137049N przebiegającej od drogi gminnej nr 137041N przez miejscowość Bronisze do drogi powiatowej nr 1792N, z podziałem na następujące etapy: Etap I: Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr nr 137049N na długości ok. 3,8 km wraz z przebudową istniejącego przejazdu kolejowego. Przebieg drogi na działkach nr geodezyjny 170, 173, 175/2, 176/53 i 162 obręb Górne, zgodnie z mapą poglądową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. Zakres prac : przebudowa jezdni: jezdnia nawierzchni bitumicznej szer. 5,0 m wraz z poboczem gruntowym szer. 0,75 m oraz odwodnieniem w postaci rowów; rozbudowę drogi – do uzyskania wymaganych parametrów - zamawiający przewiduje w ramach inwestycji konieczność dokonania około 17 podziałów geodezyjnych działek; przygotowanie wniosku: o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenia na budowę lub zgłoszenia przebudowy przejazdu kolejowego. Etap II: Opracowanie dokumentacji technicznej kanału technologicznego w ciągu drogi gminnej nr 137049N Zamawiający uzależnia realizację II etapu od zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego (termin zgłoszeń ewentualnego zainteresowania mija 16 grudnia 2019 r) W skład dokumentacji technicznej wchodzi opracowanie: a) projektu budowlanego w 4 egz., b) projektu wykonawczego w 3 egz., c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz., d) kosztorysu ofertowego dla celów przetargowych w 1 egz., e) przedmiaru robót w 1 egz., f) projektu stałej organizacji ruchu w 4 egz (jeżeli jest wymagany) g) kosztorysu inwestorskiego w 1 egz. Pozycje od a do g należy również złożyć w formie elektronicznej na nośniku CD lub DVD w formie zapisu pdf do publikacji i rozpowszechniania zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz realizacji zadań własnych. Wykonawca opracuje 2 dokumentacje techniczne : odrębnie dla drogi i przejazdu kolejowego. W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie „o parametrach wyższych lub równoważnych”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego Dokumentację budowlaną i wykonawczą należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z: 1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2018r., poz. 1202) 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz 462 z późn. zm.) 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129 z późn. zm.) 4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 2004, Nr 130, poz 1389). 5.Obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w oparciu o wykonaną dokumentację. Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2018r., poz. 1202). Przewidywany termin realizacji robót budowlanych 2021 r. - 2022 r. W przypadku przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru w nowym terminie realizacji. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności: 1. kontrolowanie zgodności prowadzonych prac z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa i normami, 2. wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, 3. uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 4. nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, 5. udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym robót,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od daty przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (art. 24 ust. 11 Ustawy);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach