Przetargi.pl
Dostawa produktu do rozkładu pni drzew zawierającego substancję czynną -grzyb saprofityczny

Zakład Produkcyjno Usługowy Handlowy Lasów Państwowych ogłasza przetarg

 • Adres: 10-307 Olsztyn, ul. M. Zientary-Malewskiej 51/53
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5327304 , fax. 089 5268817
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Produkcyjno Usługowy Handlowy Lasów Państwowych
  ul. M. Zientary-Malewskiej 51/53 51/53
  10-307 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5327304, fax. 089 5268817
  REGON: 51100169100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpuhlp.olssztyn.pl oraz http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/zpuh_olsztyn/zamowienia_pu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka skarbu państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktu do rozkładu pni drzew zawierającego substancję czynną -grzyb saprofityczny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa produktu do rozkładu pni drzew zawierającego substqancję czynna -grzyb saprofityczny w ilości 70tyś.sztuk w opakowaniach 0,6l.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 244570002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zpuhlp.olssztyn.pl oraz http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/zpuh_olsztyn/zamowienia_pu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach