Przetargi.pl
Utrzymanie w czystości chodników, placów, schodów, jezdni ulic w granicach administracyjnych miasta Orneta polegające na uprzątnięciu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników, placów i schodów oraz utrzymanie w czystości jezdni ulic poza okresem zimowym.

Gmina Orneta ogłasza przetarg

 • Adres: 11-130 Orneta, pl. Wolności 26
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2421116 , fax. 055 2422990
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Orneta
  pl. Wolności 26 26
  11-130 Orneta, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 2421116, fax. 055 2422990
  REGON: 00052649800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orneta.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie w czystości chodników, placów, schodów, jezdni ulic w granicach administracyjnych miasta Orneta polegające na uprzątnięciu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników, placów i schodów oraz utrzymanie w czystości jezdni ulic poza okresem zimowym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w czystości chodników, placów, schodów, jezdni ulic w granicach administracyjnych miasta Orneta polegające na uprzątnięciu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników, placów i schodów oraz utrzymanie w czystości jezdni ulic poza okresem zimowym. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Codzienne utrzymanie czystości na chodnikach, placach i schodach przez okres 12 miesięcy w ciągu 1 roku tj łącznie z okresem zimowym w ilości: a) chodniki place i schody : 8 499,57 m? wg załącznika nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia b) chodniki : 6 543,20 m?. wg załącznika nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia Wykaz powierzchni chodników, placów i schodów do codziennego utrzymania w czystości przez okres 12 miesięcy w ciągu 1 roku zawiera załącznik nr 1 i 2 do opisu przedmiotu zamówienia 2) Codzienne i doraźne utrzymanie czystości na powierzchni jezdni ulic przez okres 8 miesięcy w ciągu 1 roku tj z wyłączeniem okresu zimowego w ilości: a) jezdnie ulic sprzątane codziennie na powierzchni - obustronne pasy o średniej szerokości 0,5 m przy krawężnikach : 4 122 m? b) jezdnie ulic sprzątane doraźnie nie częściej niż 1 raz w miesiącu na powierzchni -obustronne pasy o średniej szerokości 0,5 m przy krawężnikach lub przy krawędzi jezdni: 1599 m? Wykaz powierzchni do codziennego i doraźnego utrzymania w czystości jezdni ulic zawiera załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia 3) Codzienne utrzymanie w czystości chodników, ścieżek rowerowych i wysepek przez okres 12 miesięcy w ciągu roku tj łącznie z okresem zimowym oraz jezdni na rondach przez okres 8 miesięcy w ciągu 1 roku tj z wyłączeniem okresu zimowego stanowiących skrzyżowanie ulic Morąska - Rozjazdowa i Rozjazdowa - Olsztyńska w ilości: a) Rondo Morąska - Rozjazdowa - chodniki , ścieżki rowerowe i wysepki: 654,00 m? - jezdnie na całej powierzchni : 1 204,00 m? b) Rondo Rozjazdowa - Olsztyńska - chodniki , ścieżki rowerowe i wysepki: 545,00 m? - jezdnie na całej powierzchni: 890,00 m? Wykaz powierzchni chodników, ścieżek rowerowych i wysepek oraz jezdni na rondach do codziennego utrzymania w czystości zawiera załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Rozdziale III niniejszej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.orneta.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach