Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego w sezonie 2011

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku "Mazury Garbate" ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, Plac Wolności 22
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5202059, 5202516 , fax. 087 5202059, 5202516
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku "Mazury Garbate"
  Plac Wolności 22 22
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 5202059, 5202516, fax. 087 5202059, 5202516
  REGON: 00032978600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przystanek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego w sezonie 2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin zapłaty
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.olecko.pl/index.php?dz=4&id=31314
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach