Przetargi.pl
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach w roku 2020”

Gmina Miasto Marki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku ogłasza przetarg

 • Adres: 05-261 Marki, ul. Pomnikowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 781 12 91, , fax. 22 781 12 91 w. 18
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Marki Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku
  ul. Pomnikowa 21
  05-261 Marki, woj. mazowieckie
  tel. 22 781 12 91, , fax. 22 781 12 91 w. 18
  REGON: 00080064000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.marki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach w roku 2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych niezbędnych do sporządzania posiłków w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Markach zgodnie z podziałem na części: Część nr 1 - Dostawa świeżego mięsa i wędlin Część nr 2 - Dostawa produktów mleczarskich Część nr 3 - Dostawa rożnych produktów spożywczych Część nr 4 - Dostawa produktów mrożonych – warzyw i owoców Część nr 5 - Dostawa warzyw i owoców Część nr 6 - Dostawa jajek Część nr 7 - Dostawa pieczywa Część nr 8 – Dostawa soków i napoi Część nr 9 - Dostawa soków tłoczonych Dostawy będą dokonywane sukcesywnie partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Zamówienia składane będą drogą telefoniczną, lub pisemną/e-mail w zależności od potrzeb Zamawiającego na minimum 12 godziny przed realizacją zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24ust. 1pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach