Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Markach w roku 2020

Szkoła Podstawowa nr. 4 im. Stefana Roweckiego "Grota" ogłasza przetarg

 • Adres: 05-260 Marki, ul. Duża
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7811296, 501054297 , fax. 227 811 296
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr. 4 im. Stefana Roweckiego "Grota"
  ul. Duża 3
  05-260 Marki, woj. mazowieckie
  tel. 22 7811296, 501054297, fax. 227 811 296
  REGON: 80065700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.marki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Markach w roku 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych niezbędnych do sporządzania posiłków dla uczniów stołówki w Szkole Podstawowej nr 4 w Markach zgodnie z podziałem na części: Część nr 1 - Dostawa produktów mleczarskich Część nr 2 - Dostawa dań gotowych Część nr 3 - Dostawa produktów świeżych mięs i wędlin Część nr 4 - Dostawa warzyw i owoców Część nr 5 - Dostawa różnych produktów spożywczych Część nr 6 - Dostawa produktów mrożonych Część nr 7 - Dostawa pieczywa Część nr 8 - Dostawa jajek Część nr 9 -Dostawa ziemniaków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24ust. 1pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach