Przetargi.pl
„Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Warszawie – 2020 rok”

Szkoła Podstawowa Nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny ogłasza przetarg

 • Adres: 03-984 Warszawa, ul. Umińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 711 166 , fax. 226 721 950
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny
  ul. Umińskiego 12
  03-984 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 711 166, fax. 226 721 950
  REGON: 10099250000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp312waw.edupage.org/?

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny w Warszawie – 2020 rok”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny - 2020 rok. Wykonanie zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie od dn. 02 stycznia 2020 r. (w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej - od daty zawarcia umowy) do 31 grudnia 2020 r., zgodnie z zawartą umową, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w załącznikach 2.1-2.3 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 części. Część 1: Mięso i wędliny -szczegółowy opis części zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ nr 2.1; Część 2: Produkty ogólnospożywcze-szczegółowy opis części zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ nr 2.2; Część 3: Warzywa, owoce, kiszonki-szczegółowy opis części zamówienia znajduje się w załączniku do SIWZ nr 2.3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że posiada decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatwierdzającą zakład Wykonawcy w rozumieniu art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019 poz. 1252, z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa wraz z ofertą (zgodną z Załącznikiem nr 1 do SIWZ): 1)wypełniony i podpisany formularz cenowy (zgodnie z Załącznikiem 2 do SIWZ). 2)w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1, 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych aktualne na dzień złożenia oferty oświadczenie o spełnieniu ww. warunków (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ). Dla Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego - w przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego powyższe oświadczenie składa każdy z nich. 3)w celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg Załącznika Nr 4 do SIWZ) Dla Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego - w przypadku kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego powyższe oświadczenie składa każdy z nich. 4)Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałania, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5)Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach