Przetargi.pl
Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego

Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Batorego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6100319 , fax. 56 6100306
 • Data zamieszczenia: 2019-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
  ul. Batorego 17/19
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6100319, fax. 56 6100306
  REGON: 87025227400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.med.torun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dieta kompletna polimeryczna, Dieta kompletna w płynie, Dieta kompletna peptydowa, Dieta kompletna wspomagająca leczenie ran, Dieta kompletna w płynie normokaloryczna, Dieta wysokobiałkowa, Dieta w płynie kompletna polimeryczna, Dieta normokaloryczna, Dieta w płynie bogatobiałkowa, Dieta cząstkowa w proszku, Diety smakowe, Dieta kompletna hiperkaloryczna,Dieta kompletna do podaży doustnej, Dieta wspomagajaca leczenie odleżyn i ran
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33692510-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach