Przetargi.pl
Dostawa preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 15-465 Białystok, ul. Włókiennicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 665 28 78 , fax. 85 665 28 71
 • Data zamieszczenia: 2019-04-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Włókiennicza 4
  15-465 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 28 78, fax. 85 665 28 71
  REGON: 20074317200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miejskoaktywni.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków do uzdatniania wody i dezynfekcji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i SIWZ, na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj: 1) Pływalnię Sportową – ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok; 2) Pływalnię Kameralną – ul. Mazowiecka 39C, 15-302 Białystok; 3) Pływalnię Rodzinną – ul. Stroma 1a, 15-662 Białystok; 4) Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy” – ul. Plażowa, 15-502 Białystok; 5) Lodowisko Zespołu Obiektów Sportowych „Zwierzyniec” – ul. 11 Listopada 28, 15-320 Białystok. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Część I, tj. sukcesywną dostawę podstawowych środków do uzdatniania wody i dezynfekcji, określonych poniżej (po myślniku podane są planowane maksymalne ilości): a) Podchloryn sodowy [NaClO], chloran (I) sodu, roztwór zawierający minimum 12,5% aktywnego chloru - 38 760 kg; b) Kwas siarkowy (H2SO4), roztwór 40 % - 50 % - 12 880 kg; c) Koagulant - środek do koagulacji wody basenowej, w płynie, zawierający chlorek wodorotlenku glinu w stężeniu 5% - 15 060 kg 2) Część II, tj. sukcesywną dostawę specjalistycznych środków do uzdatniania wody i dezynfekcji, określonych poniżej (po myślniku podane są planowane maksymalne ilości): a) Chloryn sodu [NaClO2], 7,5% wodny roztwór chloranu (III) sodu - 260 kg; b) Kwas solny 9% [HCl], kwas chlorowodorowy 9% - 210 kg; c) Tabletki DPD No.1 typu Lovibond lub równoważne, przeznaczone do fotometru LOVIBOND zawierające siarczan N, N-dietylo-1, 4-fenylenodiamoniowy - 22 600 tabletek; d) Tabletki DPD No. 3 typu Lovibond lub równoważne, przeznaczone do fotometru LOVIBOND zawierające chlorek i jodek potasowy - 10 000 tabletek; e)Tabletki Phenol Red przeznaczone do fotometru LOVIBOND - 10 100 tabletek; f) Środek myjąco- dezynfekcyjny do saun, powierzchni wokół basenu, zawierający chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC), alkil chlorku etylobenzyloamonu (ADEBAC), alkil chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC) - 60 litrów; g) Koncentraty zapachowe do łaźni parowej powstałe na bazie naturalnych olejków eterycznych. Zastosowanie koncentratu: może być rozcieńczany z wodą i wlewany do generatora lub dozowany przy pomocy pompy dozującej esencje zapachowe przy generatorze pary - 40 litrów; h) Koncentraty zapachowe do saun typu sucha, półsucha, powstałe na bazie naturalnych olejków eterycznych. Do stosowania w rozcieńczeniu nie mniejszym niż 1:100 - 32 litry; i) Preparat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, do dezynfekcji stóp i rąk, posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym zaklasyfikowanym do kat. 1 gr.1 (produkt biobójczy do higieny człowieka) oraz do kat. 1 gr. 2 (produkt dezynfekujący do użytku prywatnego i publicznego oraz inne produkty biobójcze). Środek przeznaczony do stosowania w spryskiwaczach do dezynfekcji stóp. Zamawiający wymaga aby środek stosowany do spryskiwaczy był skuteczny (biobójczy) w stężeniu nie przekraczającym 25% - 34 litry; j) Środek do mycia i dezynfekcji sauny typu sucha, półsucha o działaniu dezynfekującym, wybielającym wszystkiego rodzaju drewna, zapobiegającym powstawaniu plam z potu, posiadający zezwolenie na obrót produktem biobójczym, zawierający ‹ 5% nadtlenku wodoru (zawartość aktywnego tlenu ok. 2,5%), detergenty kationowe - 36 kg; k) Chlorek Sodu NACL 99,8% (tabletki solne do uzdatniania wody) - 1 700 kg; l) Bezbarwny i bezzapachowy olej ochronny zabezpieczający ławki w saunie. Podkreśla kolor drewna - 16 litrów; m) Koagulant do uzdatniania wody –zawierający chlorowodorek poliglinu Al2(OH)5Cl 10-20% - 700 kg; n) Stabillizowany roztwór chlorynu sodu o zawartości 1-<3% NaClO2 - 506 kg; o) Aktywator flokulacji – przejrzysty bezwonny alkaliczny roztwór zawierający kwas krzemowy (SiO2) – tetrahydroglinian sodu NaAl(OH)4 Wodorotlenek sodu 2-<5% -588 kg; p) Granulowany aktywny węgiel z łupin orzecha kokosowego o gęstości 500 ± 25 kg/25 m3, o wielkości ziarna 0,50 – 2,5 mm o zawartości popiołu 4%, zawartość wody w opakowaniu max 5% - 250 kg; r) Odkamieniacz do generatora pary – proszek do odkamieniania i czyszczenia generatorów pary zawierający kwas amidosulfonowy H3NO3S - 20 kg; s) Płynny kwaśny środek czyszczący do basenów zawierający minimum 10%, a maksymalnie 25% kwasu solnego HCL, minimum 2,5%, a maksymalnie 10% kwasu ortofosforowego H₃PO₄ oraz biologicznie rozkładające się środki powierzchniowoczynne i inhybitory korozji m.in. laurylosiarczan sodu maksymalnie 5% - 10 kg; t) Sól kamienna warzona drobnomielona do urządzenia halogenerator - 120 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24962000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1) Część I – 2.000,00 PLN; 2) Część II – 1.500,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 66 1240 1154 1111 0010 4861 9083, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – Dostawa preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji cz. I/II*. Jeśli w imieniu Wykonawcy wpłaty wadium dokonuje inny podmiot z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu zostało ono wpłacone. *należy wskazać, której części dotyczy wpłacone wadium. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w sekretariacie Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Włókiennicza 4 (oryginał) do upływu terminu składania ofert (data i godzina wskazana w rozdz. XV pkt 1), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które do upływu oznaczonego terminu składania ofert (data i godzina wskazana w rozdz. XV pkt 1) znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. ETAP SKŁADANIA OFERT: W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca składa do oferty: 1)Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne Wykonawcy, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy – (na lub według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ). Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – na podstawie § 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – (na lub według załącznika nr 3 do SIWZ). Zgodnie z art. 24 ust. 11, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3) Informacje na temat dokumentów w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz uczestników konsorcjum): a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne – w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, należy dołączyć do oferty; pełnomocnictwo powinno w szczególności: - określać do jakiego postępowania ma zastosowanie, - wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, - zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia; b) dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem; d) Zamawiający może żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie; e) wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „firma i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 1) formularz ofertowy - przygotowany na lub według załącznika nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach