Przetargi.pl
Dostawa preparaów do uzdatniania wody idezynfekcji na obiekty Białostrockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 15465 Białystok, ul. Włókiennicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 665 28 78 , fax. 85 665 28 71
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Włókiennicza 4
  15465 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 665 28 78, fax. 85 665 28 71
  REGON: 20074317200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miejskoaktywni.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa preparaów do uzdatniania wody idezynfekcji na obiekty Białostrockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków do uzdatniania wody i dezynfekcji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i SIWZ, na obiekty Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj: 1) Pływalnię Sportową – ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok; 2) Pływalnię Kameralną – ul. Mazowiecka 39C, 15-302 Białystok; 3) Pływalnię Rodzinną – ul. Stroma 1a, 15-662 Białystok; 4) Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy” – ul. Plażowa, 15-502 Białystok; 5) Lodowisko Zespołu Obiektów Sportowych „Zwierzyniec” – ul. 11 Listopada 28, 15-320 Białystok. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Część I, tj. sukcesywną dostawę podstawowych środków do uzdatniania wody i dezynfekcji, określonych poniżej: a) Podchloryn sodowy [NaClO], chloran (I) sodu, roztwór zawierający minimum 12,5% aktywnego chloru - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 38 100 kg; b) Kwas siarkowy (H2SO4), roztwór 40 % - 50 % - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 12 880 kg; c) Koagulant - środek do koagulacji wody basenowej, w płynie, zawierający chlorek wodorotlenku glinu w stężeniu 5% - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 15 060 kg; 2) Część II, tj. sukcesywną dostawę specjalistycznych środków do uzdatniania wody i dezynfekcji, określonych poniżej: a) Chloryn sodu [NaClO2], 7,5% wodny roztwór chloranu (III) sodu - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 260 kg; b) Kwas solny 9% [HCl], kwas chlorowodorowy 9% - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 210 kg; c) Tabletki DPD No.1 typu Lovibond lub równoważne, przeznaczone do fotometru LOVIBOND zawierające siarczan N, N-dietylo-1, 4-fenylenodiamoniowy - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 22 600 tabletek; d) Tabletki DPD No. 3 typu Lovibond lub równoważne, przeznaczone do fotometru LOVIBOND zawierające chlorek i jodek potasowy - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy -10 000 tabletek; e) Tabletki Phenol Red przeznaczone do fotometru LOVIBOND - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 10 100 tabletek; f) Środek myjąco- dezynfekcyjny do saun, powierzchni wokół basenu, zawierający chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC), alkil chlorku etylobenzyloamonu (ADEBAC), alkil chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC) - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 60 litrów; g) Koncentraty zapachowe do łaźni parowej powstałe na bazie naturalnych olejków eterycznych. Zastosowanie koncentratu: może być rozcieńczany z wodą i wlewany do generatora lub dozowany przy pomocy pompy dozującej esencje zapachowe przy generatorze pary - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 40 litrów; h) Koncentraty zapachowe do saun typu sucha, półsucha, powstałe na bazie naturalnych olejków eterycznych. Do stosowania w rozcieńczeniu nie mniejszym niż 1:100 - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 32 litry; i) Preparat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, do dezynfekcji stóp i rąk, posiadający pozwolenie na obrót produktem biobójczym zaklasyfikowanym do kat. 1 gr.1 (produkt biobójczy do higieny człowieka) oraz do kat. 1 gr. 2 (produkt dezynfekujący do użytku prywatnego i publicznego oraz inne produkty biobójcze). Środek przeznaczony do stosowania w spryskiwaczach do dezynfekcji stóp. Zamawiający wymaga aby środek stosowany do spryskiwaczy był skuteczny (biobójczy) w stężeniu nie przekraczającym 25% - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 34 litry; j) Środek do mycia i dezynfekcji sauny typu sucha, półsucha o działaniu dezynfekującym, wybielającym wszystkiego rodzaju drewna, zapobiegającym powstawaniu plam z potu, posiadający zezwolenie na obrót produktem biobójczym, zawierający ‹ 5% nadtlenku wodoru (zawartość aktywnego tlenu ok. 2,5%), detergenty kationowe - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 36 kg; k) Chlorek Sodu NACL 99,8% (tabletki solne do uzdatniania wody) - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 1 700 kg; l) Sodu tiosiarczan 5 hydrat Na2S2O3 x 5H2O (o stężeniu powyżej 98%) - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 4 kg; m) Bezbarwny i bezzapachowy olej ochronny zabezpieczający ławki w saunie. Podkreśla kolor drewna. Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 16 litrów; n) Koagulant do uzdatniania wody –zawierający chlorowodorek poliglinu Al2(OH)5Cl 10-20% - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 700 kg; o) Stabillizowany roztwór chlorynu sodu o zawartości 1-<3% NaClO2 - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 506 kg; p) Aktywator flokulacji – przejrzysty bezwonny alkaliczny roztwór zawierający kwas krzemowy (SiO2) – tetrahydroglinian sodu NaAl(OH)4 Wodorotlenek sodu 2-<5% - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 588 kg; r) Granulowany aktywny węgiel z łupin orzecha kokosowego o gęstości 500 ± 25 kg/25 m3, o wielkości ziarna 0,50 – 2,5 mm o zawartości popiołu 4%, zawartość wody w opakowaniu max 5% - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 250 kg; s) Odkamieniacz do generatora pary – proszek do odkamieniania i czyszczenia generatorów pary zawierający kwas amidosulfonowy H3NO3S - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 20 kg; t) Płynny kwaśny środek czyszczący do basenów zawierający minimum 10%, a maksymalnie 25% kwasu solnego HCL, minimum 2,5%, a maksymalnie 10% kwasu ortofosforowego H₃PO₄ oraz biologicznie rozkładające się środki powierzchniowoczynne i inhybitory korozji m.in. laurylosiarczan sodu maksymalnie 5% - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 10 kg; u) Sól kamienna warzona drobnomielona do urządzenia halogenerator - Planowane maksymalne zapotrzebowanie na środki w okresie obowiązywania umowy - 120 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24962000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1) Część I – 2.000,00 PLN; 2) Część II – 2.200,00 PLN. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 66 1240 1154 1111 0010 4861 9083, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: Wadium – Dostawa preparatów do uzdatniania wody i dezynfekcji na obiekty BOSiR. Jeśli w imieniu Wykonawcy wpłaty wadium dokonuje inny podmiot z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu zostało ono wpłacone. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w sekretariacie Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Włókiennicza 4 (oryginał) do upływu terminu składania ofert (data i godzina wskazana w rozdz. XVI pkt 1), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty. 5. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które do upływu oznaczonego terminu składania ofert (data i godzina wskazana w rozdz. XVI pkt 1) znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ETAP SKŁADANIA OFERT: W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca składa do oferty: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne Wykonawcy, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy – (na lub według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ). Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – na podstawie § 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – (na lub według załącznika nr 3 do SIWZ). Zgodnie z art. 24 ust. 11, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Informacje na temat dokumentów w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz uczestników konsorcjum): 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne – w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, należy dołączyć do oferty; pełnomocnictwo powinno w szczególności: a) określać do jakiego postępowania ma zastosowanie, b) wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, c) zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia; 2) dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; 3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem; 4) Zamawiający może żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie; 5) wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „firma i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 4. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty – dokumenty nie wymienione w rozdziale VI SIWZ: 1) formularz ofertowy - przygotowany na lub według załącznika nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy. 5. Informacje na temat dokumentów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 1) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale; 2) dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 3) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą; 4) pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 5) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach