Przetargi.pl
Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji

Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 18-300 Zambrów, Papieża Jana Pawła II
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 763 608 , fax. 862 712 132
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.
  Papieża Jana Pawła II 3
  18-300 Zambrów, woj. podlaskie
  tel. 862 763 608, fax. 862 712 132
  REGON: 45115333200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalzambrow.nowybip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie według opisu przedmiotu zamówienia, w asortymencie i ilościach wykazanych szczegółowo w formularzu cenowym - załącznik nr 3 SIWZ w podziale na 2 części. 2.Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać co najmniej parametry i standardy jakościowe opisane w załączniku nr 3 SIWZ - określone jako parametry wymagane. Nie spełnienie wymaganych parametrów skutkować będzie odrzuceniem oferty. 3.Ilości wskazane w formularzu cenowym (załącznik nr 3 SIWZ) są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania całego zakresu ilościowego przedmiotu umowy (w ramach poszczególnych asortymentów) uzależniając to od rzeczywistych jego potrzeb wynikających z działalności w okresie realizacji umowy. Jednocześnie zamawiający gwarantuje, iż minimalna ilość realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% ilości wykazanych w formularzu cenowym. 4.Wymaga się, aby termin ważności dostarczanych preparatów był nie krótszy niż 10 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach