Przetargi.pl
Dostawa aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 16-300 Augustów, ul. Szpitalna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 876 433 411 , fax. 876 433 419
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 12
  16-300 Augustów, woj. podlaskie
  tel. 876 433 411, fax. 876 433 419
  REGON: 79031703800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.augustow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach