Przetargi.pl
Dostawa preparatów (diet) do żywienia dojelitowego, zgodnie z zwymaganiami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ogłasza przetarg

 • Adres: 31-116 Kraków, ul. Studencka 19
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 422 91 15 , fax. 12 422 90 79
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
  ul. Studencka 19 19
  31-116 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 422 91 15, fax. 12 422 90 79
  REGON: 00702373100193
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pck.malopolska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: organizacja pożytku publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa preparatów (diet) do żywienia dojelitowego, zgodnie z zwymaganiami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  szczegółowy opis asortymentu określa załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336925105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM (stosownie do normy z art. 45 ust. 2 ustawy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pck.malopolska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach