Przetargi.pl
Dostawa produktów żywienia dojelitowego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Czchowie

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 32-860 Czchów, ul. Sądecka 183
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6636272 , fax. 014 6636272
 • Data zamieszczenia: 2015-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Sądecka 183 183
  32-860 Czchów, woj. małopolskie
  tel. 014 6636272, fax. 014 6636272
  REGON: 85172979400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów żywienia dojelitowego dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Czchowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kod CPV 33692510-5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336925105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Z uwagi na wartość zamówienia mniejszą niż 207 000 EURO, Zamawiający odstępuje od wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czchow.pl/gzoz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach