Przetargi.pl
Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (berety, kominiarki, rękawice), sprawa nr 18/2014

Jednostka Wojskowa 4228 ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, ul. Montelupich 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 455 75 53 , fax. 12 455 75 53
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4228
  ul. Montelupich 3 3
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 455 75 53, fax. 12 455 75 53
  REGON: 12139041500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.3rblog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (berety, kominiarki, rękawice), sprawa nr 18/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania obejmująca swym zakresem 5 zadań zgodnie z poniższym zestawieniem: Zadanie nr 1 - Beret (dla Wojsk Specjalnych) - 2 365 szt. Zadanie nr 2 - Kominiarka z tkaniny trudnopalnej w kamuflażu -802 szt. Zadanie nr 3 - Rękawice do zjazdów na linie cienkiej - 602 pary Zadanie nr 4 - Rękawice do zjazdów na linie grubej - 602 pary Zadanie nr 5 - Rękawice z tkaniny trudnopalnej w kamuflażu - 602 pary
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 184433102
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: dla zadania nr 1 - 1 850,00 zł dla zadania nr 2 - 1 250,00 zł dla zadania nr 3 - 1 350,00 zł dla zadania nr 4 - 850,00 zł dla zadania nr 5 - 1 100,00 zł W przypadku składania ofert więcej niż jedno zadanie kwota wadium nie może być mniejsza niż suma kwot odpowiadających tym zadaniom, (tzn. jeżeli wykonawca zaoferuje realizacje zamówienia w zakresie zadania nr 1 oraz zadania nr 2 wówczas musi wnieść wadium w wysokości 3 100,00 złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.3rblog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach