Przetargi.pl
Dostawa posilków dla Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach ogłasza przetarg

 • Adres: 48-140 Branice, ul. Szpitalna 19
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4860992 , fax. 077 4860995
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach
  ul. Szpitalna 19 19
  48-140 Branice, woj. opolskie
  tel. 077 4860992, fax. 077 4860995
  REGON: 53164567400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropsbranice.biuletyn.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Oganizacyjna prowadzona w formie Jednostki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa posilków dla Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa około 75 posiłków standardowych dziennie dla pacjentów Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach. Jeden posiłek standardowy składający się z śniadania, obiadu i kolacji. Ilość dostarczanych posiłków dziennie może być większa lub mniejsza w zależności od ilości aktualnie przebywających pacjentów w Ośrodku. Dokładna ilość i rodzaj posiłków Zamawiający będzie określał każdego dnia na dzień następny zamówieniem. W przypadku zamówienia posiłków dietetycznych, cena posiłku dietetycznego powinna być równa cenie posiłku standardowego. Dostarczane posiłki powinny spełniać następujące parametry; kaloryczność posiłku dzienna -2400 kcal, / śniadanie - 600 kcal, obiad -1200 kcal, kolacja -600 kcal/. Temperatura dań i potraw o ile temperatura właściwa do spożycia jest wymagana powinna wynosić - zupa 70-75 stC. drugie danie lub posiłek podawany na ciepło 65-70 stC, Posilki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami i wytycznymi określonymi w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywieniu / Tekst jednolity Dz.U. z dnia 27 lipcaq 2010 r. Nr. 136 poz. 914/ Dystrybucja posiłków do łóżek paccjentów zapewnia Zamawiający. Zamawiający zapewnia zastawę stolową. Dostawa posiłków w termosach Dostawcy. Dostawa posiłków na koszt i ryzyko Dostawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium przez wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropsbranice .biuletyn.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach