Przetargi.pl
Dostawa pomp insulinowych

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6582011 , fax. 012 6581081
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  ul. Wielicka 265 265
  30-663 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6582011, fax. 012 6581081
  REGON: 35137588600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalzdrowia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomp insulinowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pomp insulinowych 3.2.Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33.19.41.00-7 urządzenia i przyrządy do infuzji 3.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna - załącznik nr 3/1; 3/2 do siwz. 3.4.Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni. 3.5.Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. 3.6.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą dostarczył po jednej sztuce oferowanych pomp wraz z wyposażeniem celem porównania zaoferowanych parametrów technicznych. Wykonawca zobowiązany będzie po zakończonym postępowaniu odebrać złożone pompy na własny koszt. 3.7.Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji oferowanych pomp insulinowych, wynosił co najmniej 48 miesięcy od dnia ich dostawy. 3.8.Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331941007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ocena techniczna
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalzdrowia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach