Przetargi.pl
Dowóz uczniów do Gimnazjum nr 1 w Rabce-Zdrój oraz do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawcew okresie od 02/01/2012 r. do 29/06/2012 r.

Urząd Miejski w Rabce-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 2676440, 2677178
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
  ul. Parkowa 2 2
  34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 18 2676440, 2677178
  REGON: 00052916600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rabka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do Gimnazjum nr 1 w Rabce-Zdrój oraz do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawcew okresie od 02/01/2012 r. do 29/06/2012 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów Gimnazjum nr 1 w Rabce Zdrój, oraz uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce w okresie od 02/01/2012 r. do 29/06/2012 r. Zamówienie podzielone jest na II części. - I część: Dowóz i odwóz uczniów Gimnazjum nr 1 w Rabce Zdrój w okresie od 02/02/2012 do 29/06/2012 r. - II część: Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce w okresie od 02/01/2012 r. do 29/06/2012 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rabka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach