Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Sokółkach oraz sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w gminie Kowale Oleckie

Urząd Gminy Kowale Oleckie ogłasza przetarg

 • Adres: 19420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 875 238 279 , fax. 87 5238279 wew. 66
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kowale Oleckie
  ul. Kościuszki 44
  19420 Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 875 238 279, fax. 87 5238279 wew. 66
  REGON: 53135890979
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminakowaleoleckie.idcom-web.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Sokółkach oraz sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w gminie Kowale Oleckie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w Sokółkach oraz nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania do szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Kowale Oleckie. Zamówienie obejmuje również transport pomocy dydaktycznych oraz sprzętu na miejsce przeznaczenia oraz konfigurację i uruchomienie zakupionego wyposażenia wraz z montażem niezbędnych odcinków sieci internetowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Dostarczenie wydruku potwierdzającego spełnienie wymagania osiągnięcia całkowitej wydajności na poziomie minimum 950 punktów w teście SYSmark 2014 według wyników opublikowanych na stronie https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark_2014 (wg stanu na dzień nie wcześniejszego niż 02.01.2019 r.) odnośnie zestawu komputerowego. 2. Dostarczenie wydruku potwierdzającego spełnienie wymagania osiągnięcia całkowitej wydajności w teście SYSmark 2014 wyniku co najmniej 850 punktów według wyników opublikowanych na stronie https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark_2014 (wg stanu na dzień nie wcześniejszego niż 02.01.2019 r.) odnośnie komputerów przenośnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach