Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni biologicznych i chemicznych

Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, Plac Słowiański
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 556 460 400
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego
  Plac Słowiański 17
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  tel. 556 460 400
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.powiat.malbork.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni biologicznych i chemicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa pomocy dydaktycznych do szkolnych pracowni biologicznych i chemicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach