Przetargi.pl
„Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla przedszkoli z terenu Gminy Pelplin ”

Gmina Pelplin ogłasza przetarg

 • Adres: 83-130 Pelplin, Plac Grunwaldzki 4
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pelplin
  Plac Grunwaldzki 4
  83-130 Pelplin, woj. pomorskie
  REGON: 191675333
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla przedszkoli z terenu Gminy Pelplin ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiot zamówienia obejmuje zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne dzieci dla przedszkoli z terenu Gminy Pelplin w ramach projektu „Zdolne przedszkolaki z gminy Pelplin z odwagą pójdą w świat”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi 3 Edukacja, działania 3.1 „Edukacja Przedszkolna”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określony został Załącznik nr 8 do SWZ. 3. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, nie używane, wolny od wad, odpowiadać normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych, posiadać gwarancje oraz winien spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami dla tego typu wyrobów i nie może być przedmiotem roszczeń osób trzecich. 4. Meble i wyposażenie przeznaczone do użytkowania przez dzieci powinno posiadać odpowiednie cechy ergonomiczne i być przystosowane dla dzieci odpowiednio do ich wieku pod względem wysokości. 5. Wszystkie, pomoce dydaktyczne, meble, wyposażenie i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom obowiązujących dla danego asortymentu, tj. odpowiadać normom, posiadać stosowne certyfikaty, atesty, raporty dopuszczające przedmiot zamówienia do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca w dniu dostawy przekaże Zamawiającemu odpowiednie dla asortymentu dokumenty.6. Wszystkie meble, wyposażenie i urządzenia muszą posiadać dołączone instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim, które w dniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu.7. Wszystkie pomoce dydaktyczne, meble, wyposażenie i urządzenia danego rodzaju opisane w SWZ w więcej niż jednym egzemplarzu muszą być tożsame gatunkowo.8. Dostarczane wyposażenie opisane w zadaniach (powtarzające się dla dzieci 3- i 4-letnich oraz 5- i 6-letnich) w ramach zadań musi być jednakowe dla danego asortymentu produktów.9. Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia wyposażenia, dokonania jego rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w przedszkolach zlokalizowanych na terenie Gminy Pelplin (Przedszkole Nr 1 i Przedszkole Nr 2 w Pelplinie, Przedszkole w Rudnie, Przedszkole w Kulicach, Przedszkole w Rajkowach).10. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z wyprzedzeniem minimum trzydniowym telefonicznie lub mailowo, o zamiarze dostarczenia przedmiotu zamówienia.11. Dostawy winny być realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.12. Towar wadliwy nie zostanie przyjęty, a Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i uzupełnić towar na swój koszt w terminie obowiązywania umowy.13. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty były znaczone zgodnie z danymi określonymi w pomocniczym formularzu cenowym (nr pozycji oraz nazwa). W przypadku braku takiego oznaczenia, Wykonawca przy dostawie towaru, zobowiązany będzie przedstawić odpowiednią dokumentację (w języku polskim) potwierdzającą, że dostarczony asortyment spełnia wymagania Zamawiającego. Towar, którego identyfikacja nie będzie możliwa, nie zostanie przyjęty.14. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny dla wybranych przedmiotów nie mogą być wyższe niż określone w Taryfikatorze towarów i usług stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ. Niespełnienie powyższego warunku spowoduje odrzucenie oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach