Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków- Żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu. Znak postępowania ZP - 49/WZŻ/2020.

Wrocławski Zespół Żłobków ogłasza przetarg

 • Adres: 53-609 Wrocław, Fabryczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 4871 718 6246, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Zespół Żłobków
  Fabryczna 15
  53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 4871 718 6246, , fax. -
  REGON: 02154505100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.wzz.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych dla potrzeb Wrocławskiego Zespołu Żłobków- Żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu. Znak postępowania ZP - 49/WZŻ/2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rodzaj zamówienia – dostawa pomocy dydaktycznych do Żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu. 1. Dostawa pomocy dydaktycznych odbędzie się do żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu. Dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z ilością zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy. 2. Zasady ( warunki) realizacji przedmiotu zamówienia oraz płatności zawiera załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy. 3. Zamawiający dopuszcza produkty równoważne do opisanych w Formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. a)Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach technicznych , posiadające te same walory użytkowe oraz zawierające w swoim składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego i spełniające tę samą funkcje dydaktyczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie szczegółowych warunków udziału w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach