Przetargi.pl
Dostawa polegająca na zakupie materiałów kwaterunkowych do produkcji i remontu sprzętu kwaterunkowego w warsztatach RZI Szczecin.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 70-240 Szczecin, Narutowicza
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 26 1452026 , fax. 26 1452024
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Narutowicza 17B
  70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 26 1452026, fax. 26 1452024
  REGON: 81006093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa polegająca na zakupie materiałów kwaterunkowych do produkcji i remontu sprzętu kwaterunkowego w warsztatach RZI Szczecin.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów kwaterunkowych do produkcji i remontu sprzętu kwaterunkowego w warsztacie RZI Szczecin. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części: Część I – Zakup materiałów drewnianych i drewnopochodnych, Część II – Zakup akcesoriów i części meblowych, Część III – Zakup materiałów tapicerskich, Część IV – Zakup produktów tj. kleje, farby, lakiery, rozcieńczalniki. Dopuszcza się składanie ofert częściowych – na jedną lub więcej części zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w „Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia” załącznik nr 4.1 do SIWZ – dla części I zamówienia, załącznik nr 4.2 do SIWZ – dla części II zamówienia, załącznik nr 4.3 do SIWZ – dla części III zamówienia oraz załącznik nr 4.4 do SIWZ – dla części IV zamówienia. 4. Dostawa materiału do magazynu RZI Szczecin przy ul. Ostrawickiej 16 w Szczecinie. Magazyn jest czynny w godz. 08:00-13:00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Wykonawca zapewni transport na koszt własny. Za rozładunek odpowiada Wykonawca. Rozładunek obejmuje zdjęcie z pojazdu i ułożenie przedmiotu zamówienia przed magazynem wyznaczonym przez Zamawiającego w sposób umożliwiający jego przeliczenie i sprawdzenie jakości. Po sprawdzeniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia materiałów do magazynu. UWAGA: Nie zastosowanie się do zasad dotyczących rozładunku eliminuję dostawę. 5. Materiały wymienione w Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia przeznaczone są do produkcji i remontu sprzętu kwaterunkowego meblowego drewnianego i tapicerowanego w Warsztacie Naprawy Sprzętu Kwaterunkowego. Materiały powinny być wyprodukowane w 2019 roku. 6. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o planowanej dostawie z 3 – dniowym wyprzedzeniem, pismem na fax nr 261- 45 - 50 – 09. 7. Materiały powinny być dostarczone w opakowaniach z opisem asortymentu zgodnym z Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia ze wskazaniem rodzaju materiału, do którego mają zastosowanie. Brak właściwego oznaczenia spowoduje nie przyjęcie dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44191300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy wraz z ofertą przedłożyć: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; 2) pisemne oświadczenie wykonawcy o posiadaniu wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia - zał. nr 5 do SIWZ; 3) pisemne oświadczenie wykonawcy w przedmiocie niezalegania w opłatach podatkowych oraz opłatach z zakresu ubezpieczeń społecznych - zał. nr 5 do SIWZ; 4) pisemne oświadczenie wykonawcy w przedmiocie niepopełnienia przestępstw związanych udzielaniem zamówień publicznych, przestępstw przekupstwa, przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innych przestępstw popełnianych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - zał. nr 5 do SIWZ; 5) pisemne oświadczenie wykonawcy w przedmiocie zapoznania się z warunkami przetargu i posiadania własnych sił niezbędnych do terminowej realizacji zamówienia - zał. nr 5 do SIWZ; 6) pisemne oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie z winy Wykonawcy zamówienia w okresie ostatnich 3 lat - zał. nr 5 do SIWZ 2. Celem potwierdzenia, że oferowany asortyment odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty na część IV zamówienia do każdego rodzaju materiałów wymienionych w poz. 1 do 11 Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 4.4 do SIWZ, aktualne „Karty charakterystyki”, zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz. U. 2018 poz. 143). 3. Nieprzedłożenie któregokolwiek z oświadczeń lub dokumentów określonych w ust. 2 i ust. 3 jak i złożenie nieprawdziwych informacji spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania i nierozpatrywanie jego oferty. Dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 4. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach lub dokumentach wyszczególnionych w ust. 1 i ust. 2 ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać czy wykonawca spełnił ww. warunki. 5. Formularz cenowy dla części I, II, III, IV.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną