Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeżno, gmina Brzeżno – ETAP I

Gmina Brzeżno ogłasza przetarg

 • Adres: 78-316 Brzeżno, -
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-94 36 42 740, , fax. (094) 36 42 741
 • Data zamieszczenia: 2019-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeżno
  - 50
  78-316 Brzeżno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-94 36 42 740, , fax. (094) 36 42 741
  REGON: 33092084800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzezno.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeżno, gmina Brzeżno – ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ETAP I modernizacji (przebudowy) drogi wewnętrznej na działce nr 247/269 wraz z przebudową zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 162 – dz. nr 248, obręb ewidencyjny Brzeżno , gm. Brzeżno. 2. Przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje: 1) roboty drogowe, które będą stanowiły przebudowę istniejącej nawierzchni drogi gruntowej na ciąg pieszo-jezdny, odcinek A, B, C; 2) przebudowa zjazdu nr 1 z drogi wojewódzkiej nr 162 Rościęcino – Zarańsko na drogę gminną (km 53+591); 3) zabezpieczenie robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu; 4) oznakowanie zjazdu znakami pionowymi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) przedmiar robót – Załącznik nr 7 do SIWZ, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik nr 8 do SIWZ, 3) dokumentacja projektowa – Załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 87 8581 0004 0004 4756 2000 0004 Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie z dopiskiem Wadium UG.ZP.271.3.2019. 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy PZP, winny one zawierać w szczególności: określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, określenie Zamawiającego jako beneficjenta, wysokość gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności gwarancji (obejmujący okres związania ofertą) oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty sumy wadium na pierwsze żądanie (wystąpienie, wniosek, wezwanie) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy PZP poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów ustawy. 6. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w art. 45 ust 6 pkt 2-5 ustawy PZP złożyć należy w oryginale w siedzibie Zamawiającego do upływu terminu składania ofert. 7. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z dyspozycją art. 46 ustawy PZP. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 3) pełnomocnictwo Wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach