Przetargi.pl
Dostawa pojazdów samochodowych typu: dostawczy furgon i kombi van do Aresztu Śledczego w Opolu

Areszt Śledczy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-033 Opole, ul. Sądowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 545 647 , fax. 774 539 741
 • Data zamieszczenia: 2019-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Opolu
  ul. Sądowa 4
  45-033 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 545 647, fax. 774 539 741
  REGON: 59913200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pojazdów samochodowych typu: dostawczy furgon i kombi van do Aresztu Śledczego w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia będzie dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji 2019 r.) pojazdów samochodowych typu: 1). w części 1 - pojazd samochodowy dostawczy furgon z przedziałem ładunkowym 1 szt. - opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do specyfikacji. Pozostałe warunki i zasady dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy o zamówienie publiczne, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji; 2). w części 2 - pojazd samochodowy typu kombi van 1 szt. - opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1.1 do specyfikacji. Pozostałe warunki i zasady dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy o zamówienie publiczne, który stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34130000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: xxx CYTAT ROZDZIAŁU VIII SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA xxx 8. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Łączna (suma) wartość wadium 2 części wynosi 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). Zamawiający określił wadium na poszczególne części oferty w tym: Część 1 - 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100); Część 2 - 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100). 8.1. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000 i 1669). 8.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na nieoprocentowany rachunek bankowy Aresztu Śledczego w Opolu nr NBP O/Opole nr 26 1010 1401 0014 1413 9120 0000. Dowód wpłaty powinien posiadać dokładne oznaczenie tytułu wpłaty tj. „wadium na pojazdy – część .....(wpisać nr części)”. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę [np. na wszystkie 2 (dwie) części przedmiotu zamówienia], wadium powinno być sumą odpowiednich kwot wymienionych w pkt. 8 specyfikacji. 8.3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.2. specyfikacji, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 8.4. Zgodnie z umową rachunku bankowego, wniesione wadium w formie pieniądza będzie przechowywane na nieoprocentowanym rachunku bankowym prowadzonym przez zamawiającego. 8.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego opatrzonej dopiskiem „wadium na pojazdy” w kasie Aresztu Śledczego w Opolu przed upływem terminu składania ofert, a jego kopia w ofercie. 8.6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. UWAGA! W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji musi ona być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (zamawiającego – Areszt Śledczy w Opolu), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie Gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż wykonawca, którego ofertę wybrano: a). odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b). zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; c). a także w sytuacji, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.1. muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, a także w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a, przy czym w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich. 8.8. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; a także zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.10. W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu do jej składania, zamawiający, na pisemny wniosek wykonawcy, niezwłocznie zwróci wadium. 8.11. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten nie dotyczy zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy. Formularz ofertowy musi mieć formę pisemną i należy go złożyć na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. Dokument musi być składany w oryginale; 2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (np. odpisu z właściwego rejestru). Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię umocowania wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione; 3) dokument potwierdzający spełnianie wymogów kryteriów opisanych w pkt. 13 specyfikacji (kopia świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach