Przetargi.pl
Dostawa płyt drogowych

Zakład Komunalny ogłasza przetarg

 • Adres: 45-574 Opole, ul. Podmiejska 69
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4562569 w. 25 , fax. 0-77 4563258
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Komunalny
  ul. Podmiejska 69 69
  45-574 Opole, woj. opolskie
  tel. 0-77 4562569 w. 25, fax. 0-77 4563258
  REGON: 53112480500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaklad-komunalny.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o. o . ze 100% udziałem kapitału jedostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa płyt drogowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa z rozładunkiem mechanicznym przy Cmentarzu Komunalnym w Opolu, ul. Cmentarna, we wskazanym przez zamawiającego miejscu, betonowych płyt drogowych o wymiarach 300cmx150cm, grubości 15cm i wytrzymałości nie mniejszej niż 47 kN, w ilości 200 szt. Płyty mają posiadać uchwyty montażowe umożliwiające rozładunek lub załadunek (uchwyty we wnękach lub narożach płyt) oraz zbrojenie górne i dolne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441710009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zaklad-komunalny.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach