Przetargi.pl
Budowa szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu RADOSNA SZKOŁA w Zespole Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze

Starostwo Powiatowe w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 5415052
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Opolu
  ul. Piastowska 14 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5415052
  REGON: 53141224300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatopolski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu RADOSNA SZKOŁA w Zespole Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiot zamówienia: Budowa szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu RADOSNA SZKOŁA w Zespole Szkół Specjalnych przy Opolskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży ORDIM w Suchym Borze 2. Opis przedmiotu zamówienia: W ramach idei zagospodarowania szkolnych placów zabaw dla dzieci młodszych w ramach rządowego programu Radosna Szkoła, realizacja niniejszego zadania ma na celu stworzenie bezpiecznego miejsca zabaw oraz rekreacji dla dzieci szkolnych uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Suchym Borze przy ul. Pawlety 1a. Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu poprzez: 1. Demontaż istniejących starych i zniszczonych elementów starego placu zabaw (metalowa huśtawka pojedyncza, metalowa huśtawka typu ważka, drążki gimnastyczne oraz drewniana piaskownica 3 x 3 m z bali). Piaskownicę należy zdemontować i powtórnie zamontować po zakończeniu inwestycji w miejscu wskazanym przez Inwestora wraz z dostawą piasku do piaskownicy. 2. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami wykonanej z płyt z granulatu gumowego oraz poliuretanu grubości dostosowanych do Wysokości Swobodnego Upadku (WSU do 1,5 m) dla poszczególnych urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw o łącznej powierzchni 183,25 m2 w kolorach zgodnych z kolorystyką znaku identyfikacji wizualnej programu Szkoła Bezpieczna i Przyjazna)niebieski i pomarańczowy) wraz z betonowymi obrzeżami ogrodowymi 6 x 25 x 100 cm i całkowitej długości 57 mb stanowiącymi oddzielenie nawierzchni bezpiecznej od nawierzchni ziemnej. 3. Montaż urządzeń zabawowo - sprawnościowych tj. metalowy zestaw zabawowo - sprawnościowy składający się z dwóch wież z dachami dwuspadkowymi, zjeżdżalni ze stali nierdzewnej, schodów, mostku łukowego, rury typu wąż, dwóch balkoników, trapu wejściowego z liną, metalowa huśtawka typu ważka podwójna - 1 szt., metalowa huśtawka łańcuchowa podwójna - 1 szt., metalowy mostek sprawnościowy - 1 szt., metalowy bujak typu Skuter - 1 szt., poziome linarium sześciokątne - 1 szt., sprężynowiec typu Koniczynka - 1 szt. 4. Montaż wyposażenia uzupełniającego tj. drewniana ławka z oparciem - 1 szt., metalowy kosz na śmieci - 1 szt., regulamin placu zabaw i tablica Radosna Szkoła - 1 szt. 5. Wykonanie renowacji nawierzchni trawiastej siewem na gruncie o powierzchni 40 m2. 3. Szczegółowy zakres i wymagania określono w Projekcie technicznym , Przedmiarze oraz w Specyfikacji Technicznej. 4. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy. 5. Dopuszcza się podzlecenie robót podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości 2500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatopolski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach