Przetargi.pl
Wykonanie prac melioracyjnych w terenie Nadleśnictwa Tułowice S-2715-5/2011 - usuwanie skutków nadmiernych opadów .

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Tułowice ogłasza przetarg

 • Adres: 49-130 Tułowice, ul. Parkowa 14/14a
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4600109 , fax. 0-77 4600123
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Tułowice
  ul. Parkowa 14/14a
  49-130 Tułowice, woj. opolskie
  tel. 0-77 4600109, fax. 0-77 4600123
  REGON: 53056155000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Leśnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac melioracyjnych w terenie Nadleśnictwa Tułowice S-2715-5/2011 - usuwanie skutków nadmiernych opadów .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Leśnictwo Przechód (PAKIET nr 1 ) : - oddz. 147, 148, 178, 179 Usunięcie namułu z cieku o dł. 186m,szer. dna 2,0m , zamul. 0,40m i gł. do 1,50m, Usunięcie namułu z cieku o dł. 312m, szer. dna 1,4m, zamul. 0,40m i gł. do 1,0m, Usunięcie namułu z cieku o dł. 342m, szer. dna 0,8m, zamul. 0,40m i gł. do 1,0m , Przebudowa przepustu o śr. 0,30m i dł. 6,0m (rury z PCV) z przyczółkami drewnianymi, Usuwanie namułu z cieku o dł. 332m, szer. dna 0,80m, zamul. 0,40m i gł. do 1,0m . II. Leśnictwo Kuźnica Ligocka (PAKIET nr 2 ) : - oddz. 221-219 Usunięcie namułu ( odnoga w prawo za mostkiem drewnianym) - długość 20m , szer. dna 2,0m , zamul. 0,40m ; Hakowanie : 6484,00 m2 - oddz. 208 h Przebudowa przepustu z wymianą rur o dł. 6,0m i średnicy 0,60m z PCV z przyczółkami drewnianymi , obsypanie przepustu niesortem 0-32 mm (około 5t) - oddz. 223f / 222p (droga tzw. KAMIENNA) Przebudowa przepustu z wymianą rur o dł. 6,0m i średnicy 0,40m z PCV z przyczółkami drewnianymi , obsypanie przepustu niesortem 0-32 mm (około 5t) III. Leśnictwo Tułowice (PAKIET nr 3 ) : oddz. 1 ( droga o nawierzchni asfaltowej nr 151A) - Przebudowa przepustu o śr. 0,60m na drodze o nawierzchni asfaltowej z wycięciem asfaltu na szer. 1,0m , rozbiórką rur przepustowych , wykonania ławy fundamentowej , założenie rur betonowych, wykonanie przyczółków betonowych ,uzupełnienie tłuczniem przestrzeni nad rurami a następnie po uwałowaniu wypełnienie masą asfaltową nawierzchni o grubości 12 cm i połączenie z istniejącą nawierzchnią asfaltową . IV. Leśnictwo Głębocko (PAKIET nr 4) : - oddz. 34fi, 35bcf rów KA-1-10 ; Usunięcie namułu z cieku o dł. 690m, zamul. 0,30m, szer. dna 0,80m i gł. do 1,0m , Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0,40m i dł. 5,0m - 2sztuki, Przebudowa przepustów rurowych o śr. 0,40m (rury PCV) i dł. 5,0m z przyczółkami drewnianymi - 5 sztuk, ręczne wycinanie gęstych krzaków i poszycia ( 40 % normy ) . V. Leśnictwo Sosnówka (PAKIET nr 5) : - Oddz. 300 j,i,g,a,c Usuwanie namułu z cieku RA-1 o dł. 275m , szer. dna 1,40m i zamul. 0,30m , gł do 1,0m oraz o dł. 379m, szer. dna 1,60m i zamul. 0,30m, gł. do 1,50m . VI. Leśnictwo Grabin (PAKIET nr 6) : - Oddz. 114d,b,f,c Usunięcie namułu z cieku SNX-1 o dł. 200m, szer. dna 0,60m i zamul. 0,40m oraz dł. 405m, szer. dna 0,80m , zamul. 0,40m oraz dł. 170m , szer. dna 1,00m , zamul. 0,40m - całość o wysokości skarpy do 1,00m , - Oddz. 147f Usunięcie namułu z cieku SN-8 o dł. 360m , szer. dna 0,60m i zamul. 0,40m - wysokość skarpy do 1,00m . VII. Leśnictwo Dębina (PAKIET nr 7) : - Oddz. 83 a,d Usunięcie namułu z cieku SS-12 o dł. 400m, szer. dna 0,80m i zamul. 0,80m - wysokość skarpy do 1,50m. Przebudowa przepustu o śr. 0,80m i dł. 6,0m z wymianą rur na PCV i przyczółkami drewnianymi .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451121006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium - art.45 Ustawy PZP w wysokości 4.000 zł. na rachunek bankowy Nadleśnictwa Tułowice : BGŻ S.A. Nysa 58 2030 0045 1110 0000 0083 6850 z dopiskiem Wykonanie prac melioracyjnych w terenie Nadleśnictwa Tułowice S-2715-5/2011 - usuwanie skutków nadmiernych opadów . 11.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,poz.596 i Nr 216, poz. 1824) 11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: w BGŻ S.A. Nysa nr konta 58 2030 0045 1110 0000 0083 6850 11.4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego, 11.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądze należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą, na adres zamawiającego podany w punkcie 1 , 11.6. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11.7. Wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice.lasy.gov.pl/tulowice/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach