Przetargi.pl
Dostawa pługa

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce ogłasza przetarg

 • Adres: 76-231 Damnica, Karzniczka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 811 33 11 , fax. 59 811 30 43
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce
  Karzniczka 2
  76-231 Damnica, woj. pomorskie
  tel. 59 811 33 11, fax. 59 811 30 43
  REGON: 30163140800054
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karzniczka.coboru.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Oddział Terenowy Agencji Wykonawczej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pługa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest zakup (dostawa) fabrycznie nowego pługa dla Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Wyczechach. Opis wymaganych parametrów technicznych stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaoferowany pług musi być dopuszczony do użytkowania na terenie Polski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16110000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych kompetencji lub uprawień do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) Formularz ofertowy - wypełniony zgodnie z załącznikiem do SIWZ, 2)Oświadczenie własne wykonawcy zgodne z załącznikiem do SIWZ, 3) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym, 4)Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych, 5 )Foldery, rysunki, zdjęcia – zawierające opis przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów maszyny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach