Przetargi.pl
Dostawa i montaż platformy przyschodowej o torze krzywoliniowym dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3-go Maja 3

Powiat Nowodworski ogłasza przetarg

 • Adres: 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen.Władysława Sikorskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 473 668 , fax. 552 473 670
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowodworski
  ul. gen.Władysława Sikorskiego 23
  82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie
  tel. 552 473 668, fax. 552 473 670
  REGON: 19264480800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.nowydworgdanski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż platformy przyschodowej o torze krzywoliniowym dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3-go Maja 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Lokalizacja: Miejsce dostawy i montażu: Budynek Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3-go Maja 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański. 2. Wytyczne do prac budowlanych: Dostawę oraz montaż należy wykonać zgodnie z SIWZ. 3. Opis przedmiotu zamówienia; 1) Długość całkowita toru około 23m, 2) Tor krzywoliniowy, 3) Ilość zakrętów 180 stopni - 5 szt, 4) Ilość zakrętów 90 stopni - 1 szt, 5) Ilość przystanków 4 szt, 6) Ilość kondygnacji – 6 (4 piętra i dwa półpiętra), 7) Panel sterowania na platformie oraz sterowanie za pomocą pilota na kablu montowanego do platformy lub pilota zdalnego sterowania, 8) Automatyczne składanie podjazdu w pozycji parking, 9) Automatyczne rozłożenie rampy oraz podniesienie barier, 10) Rampy najazdowe na obu krawędziach podestu, 11) Antypoślizgowy podest, 12) Zabezpieczenie platformy kluczem włączającym i wyłączającym zasilanie w pulpicie platformy, 13) Zabezpieczenie przed zgnieceniem przez platformę przedmiotów, 14) Barierki i rampy zabezpieczające przed zjazdem z platformy, 15) Przycisk awaryjny stop na panelu sterowania na platformie oraz na pilocie na kablu lub pilocie zdalnego sterowania, 16) Prędkość jazdy minimum: 0,11 m/s, 17) Rozmiar platformy: 1000 mm x 800 mm, 18) Szyna prowadząca ze stali nierdzewnej zamontowana na istniejącej balustradzie schodowej. Przed przygotowaniem oferty należy zweryfikować możliwość montażu platformy w miejscu montażu oraz ewentualne wzmocnienie istniejącej balustrady, co należy ująć w wartości oferty. 4. Opis zasad dostawy i montażu urządzenia: Oferta musi zawierać wszystkie składniki związane z montażem platformy, w tym: 1) Montaż platformy wraz z niezbędnymi materiałami, 2) Podłączenie platformy do elektrycznej tablicy rozdzielczej w budynku z wykonaniem niezbędnych pomiarów i odbiorów wraz z niezbędnymi materiałami, 3) Ewentualne prace budowlane związane z montażem platformy potwierdzone protokołami odbioru tych prac, 4) Wykonanie rozruchu platformy wraz z przeszkoleniem personelu, 5) Wykonanie niezbędnych odbiorów w tym odbiór Urzędu Dozoru Technicznego na koszt wykonawcy, 6) Dostarczenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentu gwarancji oraz dziennika przeglądów okresowych urządzenia, 7) Świadczenie bezpłatnej usługi konserwacji urządzenia przez okres gwarancji, 8) Dokładny termin montażu (dzień i godzina) należy uzgodnić z zarządcą budynku, 9) Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji w terenie w celu prawidłowego przygotowania oferty. Zamawiający informuje, że nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę, nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci: wykluczenia z postępowania bądź odrzuceniem oferty. 5. Wymagania ogólne: 1) Podczas wykonywanych prac w ciągach komunikacyjnych należy zachować czystość oraz porządek, 2) Wszystkie roboty należy prowadzić w uzgodnieniu z zarządcą obiektu, 3) Oprócz zakresu robót, które ujęto w opisie przedmiotu zamówienia, należy wykonać niezbędne prace związane z realizacją niniejszego zadania, które Wykonawca powinien ująć w cenie oferty, w tym między innymi: a) wszystkie materiały z rozbiórek, których nie przewidziano do ponownego wbudowania lub zwrotu do Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami na swój koszt; b) opracować kompletną dokumentację powykonawczą w postaci operatu kolaudacyjnego w zakresie i ilości określonej przez Zamawiającego w SIWZ, 4) Zaleca się zawarcie w cenie oferty (roboty płatne w formie ryczałtu) wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, 5) Wykonawca jest obowiązany dostarczyć kosztorys powykonawczy, który został zweryfikowany i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33196200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: IX. Wymagania dotyczące wadium. 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zmianami). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: Żuławski Bank Spółdzielczy nr rachunku 43-8306-0003-0000-4734-2000-0120, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu na „Dostawę i montaż platformy przyschodowej o torze krzywoliniowym dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gdańskim, ul. 3-go Maja 3, nr ref: SR.272.16.2020.RG”. 5. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 6. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na: Powiat Nowodworski, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej osobnej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty. 7. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 8 i 9. 8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Ponadto Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 11. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia jest jako załącznik nr 6 do SIWZ Uwaga !!! Prosimy nie składać w/wym. Oświadczenia wraz z ofertą!!!

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach