Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa sznurów patchcordowych światłowodowych i wtyków dla CI TASK.

Politechnika Gdańska - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, Gabriela Narutowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 472 400, , fax. 583 472 913
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
  Gabriela Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 472 400, , fax. 583 472 913
  REGON: 16200000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa sznurów patchcordowych światłowodowych i wtyków dla CI TASK.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sznurów patchcordowych światłowodowych i wtyków dla CI TASK. 2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne wyspecyfikowane w załączniku nr 5 do SIWZ, stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dokumentacji technicznej zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp oraz próbki - patchcord światłowodowy SC/APC - LC/PC dwuwłóknowy jednomodowy o długości 1m wraz z zastosowanym rozwiązaniem oznaczeń metrycznych i wyróżników żył, służącej do oceny zgodności ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Przez dokumentację techniczną rozumie się np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne udostępniane przez producentów i dystrybutorów lub własne opisy sporządzone przez Wykonawcę na ich podstawie, wraz ze wskazaniem źródeł pochodzenia przedstawionych informacji, np. źródło własne, adres strony WWW producenta lub dystrybutora, zawierający opis produktu. 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostaną wskazane znaki towarowe, patenty, normy, aprobaty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże zachowane muszą być normy, parametry i standardy, jakimi charakteryzują się wyspecyfikowane przez Zamawiającego urządzenia/produkty/elementy wymienione w Załączniku nr 5 do SIWZ. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców składających oferty równoważne urządzenia/produkty/elementy muszą mieć parametry/cechy nie gorsze niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać w Ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. 6. Przedmiot zamówienia obejmuje także transport przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem i ułożeniem przedmiotu zamówienia oraz ubezpieczenie na całej trasie (CIF Gdańsk). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do siedziby CI TASK w Gdańsku na swój koszt, w terminie ustalonym z Zamawiającym. Odpowiedzialność i wszelkie ryzyko do momentu dostawy do Zamawiającego ponosi Wykonawca. Koszty opakowania i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca. 7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie patchcordy dostarczane w ramach zamówienia były fabrycznie nowe. 8. Zamawianie patchcordów będzie się odbywać partiami, z zastosowaniem formularza zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. W oparciu o wypełniony przez Zamawiającego przedstawiony powyżej formularz zamówienia patchcordów, Wykonawca dostarczy każdą partię fabrycznie zmontowanych patchcordów w terminie określonym w ofercie (max 21 dni). 9. Każda partia dostarczanych patchcordów i wtyków musi być zgodna z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku niezgodności dostarczanych patchcordów z w/w specyfikacją, dostawa nie zostanie odebrana, a Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie ze stosownymi zapisami wzoru umowy. 10. Ilości podane w formularzu cenowym są szacunkowe i nie są wiążące dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, to jest w ilościach wskazanych w formularzu cenowym, bez konieczności zmiany umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od ilości dostarczonych i odebranych patchcordów i wtyków w okresie trwania umowy i określone zostanie na podstawie cen jednostkowych ustalonych w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę. 11. Rzeczywiste ilości zamawianych produktów wynikać będą z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. 12. W trakcie realizacji umowy liczba sztuk poszczególnych produktów może ulec zmianie, ale wartość całkowita umowy nie zostanie przekroczona. 13. Dostawa przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie, a wielkość i częstotliwość dostaw wynikać będzie z dyspozycji składanych przez upoważnionych pracowników CI TASK.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32422000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 2.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach