Przetargi.pl
„Dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej im. Wł. Reymonta w Charłupi Wielkiej oraz świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym, gmina Wróblew”

Gmina Wróblew ogłasza przetarg

 • Adres: 98-285 Wróblew, Wróblew
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 286 612, , fax. 438 213 415
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wróblew
  Wróblew 15
  98-285 Wróblew, woj. łódzkie
  tel. 438 286 612, , fax. 438 213 415
  REGON: 73093456500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wroblew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej im. Wł. Reymonta w Charłupi Wielkiej oraz świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym, gmina Wróblew”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej im. Wł. Reymonta w Charłupi Wielkiej oraz świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym, gmina Wróblew. Zapotrzebowanie na pellet w ciągu roku: a) Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Charłupi Wielkiej - około 60 ton b) Świetlica wiejska w Słomkowie Suchym - około 10 ton. Szkoła posiada zbiornik (silos) na pellet o pojemności 32,6 m3 – około 21 ton, Świetlica wiejska posiada zasobnik o pojemności ok. 5m3 – około 2,5 tony. Każdorazowa dostawa w przypadku Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej odbywać się winna cysterną. Rozładunek do zbiornika magazynowego (silos) znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej; Dla budynku swietlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym istnieje możliwość dostaw pelletu workowanego; zbiornik/zasobnik na pellet znajduje się w budynku świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym. 5.2. Parametry pelletu: Kaloryczność – minimum 18000 kJ/kg Średnica 6 mm , +/- 1mm Wilgotność maksymalna 4%, Zawartość popiołu do 0,3 %. Jednolity materiał wsadowy: drewno iglaste, bez zanieczyszczeń, kory i związków chemicznych. 5.3. Dostarczony pellet będzie posiadał normę jakościową DIN plus i Certyfikat EN plus - potwierdzony każdorazowo przy dostawie stosownym certyfikatami. Dostawy opału będą realizowane transportem Wykonawcy i na jego koszt do w/w punktu odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 2. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach