Przetargi.pl
Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Wydziału BiNOŻ PŁ.

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, Wólczańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6313408, , fax. 42 6313408
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  Wólczańska 171/173
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6313408, , fax. 42 6313408
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Wydziału BiNOŻ PŁ.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Wydziału BiNOŻ PŁ, w postaci: Pakiet 1 – Pompa próżniowa olejowa hybrydowa – 1 szt. dla Instytutu Technologii i Analizy Żywności Pakiet 2 - Analizator biogazu – 1 szt. dla Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Pakiet 3 - Dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS – 1 szt. dla Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz Zestawienie parametrów wymaganych, stanowiące Załączniki nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38500000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć wraz z ofertą: a. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4 do SIWZ. 1) Wykonawca, który samodzielnie bierze udział w postępowaniu, musi wypełnić jedno oświadczenie. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców je wykazuje. 3) W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów do wykonania zamówienia, winien zawrzeć informację o tych podmiotach w ww. oświadczeniu w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby. 4) Oświadczenie winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5) Zamawiający nie wymaga zamieszczenia w oświadczeniu informacji w zakresie art. 25a ust. 5 pkt. 2. 6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. b. Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ, c. Formularz cenowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ, d. Zestawienie parametrów wymaganych (pakiety 1-3), którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, e. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach