Przetargi.pl
dostawa peletu dla Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach

Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, Podobowice 49
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3024723 , fax. 52 2024778
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach
  Podobowice 49 49
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3024723, fax. 52 2024778
  REGON: 00029815200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpspodobowice.republika.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: opieka społeczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa peletu dla Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy peletu w ilości szacunkowej 140 ton o następujących kryteriach jakościowych: - surowiec - trociny i wióry - maksymalna długość mniejsza lub równa 40 mm - dopuszczalna średnica 6 mm (+/- 0,5 mm) - maksymalna zawartość popiołu 0,5% całkowitego ciężaru - maksymalna wilgotność 8% całkowitego ciężaru - wartość opałowa - około 5 kw/kg - zawartość siarki - do 0,02% 2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego poprzez dostarczenie (transportem Dostawcy) zamówionej (pisemne zgłoszenie faxem, e-mailem lub telefonicznie 7 dni wcześniej) ilości peletu do siedziby Zamawiającego do Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach. 3. Pelet będzie dostarczony do miejsca wskazanego przez zamawiającego w następujących sposób: luzem (dostawy w auto-cysternach - szacowane ilości jednorazowych dostaw od 10 - 25 ton) zastrzegamy możliwość sprawdzania ilości dostarczanego peletu poprzez ważenie auto-cysterny, do każdej dostawy (faktury) wymagany jest aktualny atest potwierdzający jakość peletu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091114004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpspodobowice.republika.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach