Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁU OPAŁOWEGO - PELLET

Gmina Dobrcz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-022 Dobrcz, ul. Długa 50
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3648010 , fax. 052 3648032
 • Data zamieszczenia: 2015-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dobrcz
  ul. Długa 50 50
  86-022 Dobrcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3648010, fax. 052 3648032
  REGON: 00053425600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁU OPAŁOWEGO - PELLET
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału opałowego - pellet na sezon grzewczy 2016r., w ilości około 380 ton z dostawą do następujących kotłowni na terenie gminy Dobrcz: a/ Dobrcz ul. Ogrodowa 1 - 100 ton, b/ Dobrcz ul Długa 24 - 80 ton, c/ Dobrcz ul. Jesionowa 9 - 70 ton, d/ Wudzyn ul. Zamkowa 12 / Zespół Szkół w Wudzynie/ - 130 ton. 1.2. Dostawa samochodem -cysterną luzem z automatycznym systemem rozładunku. 1.3. O ilościach pelletu i terminach poszczególnych dostaw Zamawiający będzie informował Wykonawcę z trzydniowym wyprzedzeniem telefonicznie. Dostawy pelletu odbywać się będą transportem Wykonawcy i na jego koszt wraz z rozładunkiem do poszczególnych kotłowni w godzinach od 8.00 do 14.00. Magazyny na pellet w poszczególnych kotłowniach mają następującą pojemność: a/ Dobrcz ul. Ogrodowa 1 - 16 ton, b/ Dobrcz ul Długa 24 - 12 ton, c/ Dobrcz ul. Jesionowa 9 - 14 ton, d/ Wudzyn ul. Zamkowa 12 / Zespół Szkół w Wudzynie/ - 20 ton. W związku z powyższym dostawy do poszczególnych kotłowni będą odbywać się sukcesywnie według bieżących potrzeb 1.4. Planowana w pkt 1 ilość pelletu może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego 1.5. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu w dniu dostawy wymagane certyfikaty na dostarczony towar. 1.6. Przewiduje się dostawę do każdej kotłowni jeden raz w miesiącu w granicach do 10-14 ton. 1.7. Wymagania dotyczące jakości materiału opałowego:: Pellet musi spełniać normy i posiadać certyfikat DIN 51731 lub DIN PLUS. 1.8. Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygniętego postępowaniu zostaną podpisane dwie umowy z Wykonawcą, tj,: - na dostawę materiału opałowego - pellet do kotłowni w Dobrczu przy ulicach Ogrodowej 1, Długiej 24 i Jesionowej 9, - na dostawę materiału opałowego - pellet do kotłowni przy Zespole Szkół w Wudzunie - Wudzyn ul. Zamkowa 12.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091114004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobrcz.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach