Przetargi.pl
Dostawa materiału opałowego - pellet

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-410 Biskupin, Biskupin 17
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3025025 , fax. 052 3025420
 • Data zamieszczenia: 2014-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
  Biskupin 17 17
  88-410 Biskupin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3025025, fax. 052 3025420
  REGON: 09256138500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biskupin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiału opałowego - pellet
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału opałowego - pellet na sezon grzewczy 2014/2015, w ilości 96 ton z dostawą do kotłowni Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Biskupin 17. Dostawa podzielona na trzy części: 1. pierwsza dostawa w ilości 24 ton - do 19 września 2014 r. 2. druga dostawa w ilości 48 ton - pomiędzy 20 a 24 października 2014 r. 3. trzecia dostawa w ilości 24 ton - pomiędzy 1 a 5 grudnia 2014 r. Do każdej partii dostarczonych Pellet winien dołączony być atest. Wymagania dotyczące materiału opałowego dla kotła HDG Bawaria: pellet 8 mm według normy DIN EN 14961-2:2010-7 (DIN PLUS) wyższej lub równoważnej kaloryczność nie mniejsza niż 19,00 MJ/kg zawartość popiołu <0,5% wilgotność <5%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091114004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biskupin.pl (BIP - zamówienia publiczne)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach