Przetargi.pl
Dostawa papierów, elektrod, żeli do USG i EKG dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 664 91 01 , fax. 48 664 21 81
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o.
  ul. Ks. Piotra Skargi 10 10
  05-600 Grójec, woj. mazowieckie
  tel. 48 664 91 01, fax. 48 664 21 81
  REGON: 14220354600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa papierów, elektrod, żeli do USG i EKG dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa papierów, elektrod, żeli do USG i EKG dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (określenie przedmiotu i zapotrzebowanie ilościowe) zawarty jest w załączniku numer 7 do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331980004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcmg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach