Przetargi.pl
Budowa oświetlenia pomnika przyrody Aleja Kasztanowa

Urząd Gminy w Górznie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-404 Górzno, Górzno 131
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6812254, 55 , fax. 025 6812257
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Górznie
  Górzno 131 131
  08-404 Górzno, woj. mazowieckie
  tel. 025 6812254, 55, fax. 025 6812257
  REGON: 00053891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzno.ugm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia pomnika przyrody Aleja Kasztanowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego nN kablem YAKXS 4x25 mm2 długość ok. 746 m, z latarniami i oprawami oświetleniowymi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452310009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gorzno.ugm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach