Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6613400 , fax. 23 6623214
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
  ul. Henryka Sienkiewicza 7 7
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  tel. 23 6613400, fax. 23 6623214
  REGON: 00030870300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalplonsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: a) Dzierżawa automatycznego analizatora immunochemicznego na okres 24 miesięcy b) Sukcesywna dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i innych niezbędnych akcesoriów do ww. na czas trwania umowy dzierżawy I. Parametry wymagane: 1. Wieloparametrowy analizator wraz z analizatorem back-up do badań diagnostycznych metodą immunoenzymofluorescencyjną lub metodą chemiluminescencji. Aparaty nie starsze i nie eksploatowane dłużej niż 5 lat. 2. W celu zapewnienie ciągłości badań wymaga się analizatora back-up kompatybilnego z głównym aparatem a kompatybilność ma polegać na możliwości stosowania tych samych odczynników, kontroli i kalibratorów na obydwu analizatorach. 3. Możliwość wykonania oznaczeń: hormonów tarczycy, hormonów płciowych, wybranych markerów nowotworowych, wybranych parametrów diagnostyki zakażeń, troponiny, d-dimeru, prokalcytoniny zgodnie z tabelą nr 1 - załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Stała gotowość aparatów do pracy 5. Termin ważności odczynników (przydatności do użycia) min. 4 miesięcy 6. Odczynniki w postaci gotowej do użycia 7. Wyposażenie analizatorów w zasilanie awaryjne UPS. Parametry UPS mają być tak dobrane (w zakresie mocy akumulatora) aby analizator mógł pracować przez minimum 10 minut przy braku napięcia z sieci. 8. Wyposażenie pracowni (wyłącznie na czas trwania umowy dzierżawy) w chłodnię laboratoryjną na odczynniki do immunochemii z drzwiami przeszklonymi o pojemność minimum 250 L netto. 9. Zapewnienie serwisu technicznego do analizatora przez okres trwania umowy. Pokrycie kosztów dojazdu inżyniera serwisu, kosztów roboczogodziny oraz wszystkich akcesoriów, które są wymieniane podczas obowiązkowego przeglądu technicznego (np. uszczelki, wężyki, nakładki, rurki, kable, itd.). 10. Udzielenie gwarancji naprawy analizatora w przypadku jego awarii. Gwarancja udzielona na cały okres trwania umowy (na 24 miesiące). W ramach gwarancji wykonawca pokryje koszt usunięcia awarii w tym koszt wymiany elementów, które uległy awarii (np. uszczelki, wężyki, nakładki, rurki, kable, nakładki, pompki, elementy jednostki komputerowej) itd. oraz koszt dojazdu i roboczogodziny inżyniera serwisu. 11. Instrukcja obsługi analizatora oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim w formie wydruku komputerowego - dostarczona w dniu instalacji analizatora. 12. Oprogramowanie analizatora w języku polskim. 13. Analizatory mają zostać podłączone do laboratoryjnej sieci informatycznej będącej na wyposażeniu zamawiającego. W laboratorium funkcjonuje laboratoryjna sieć informatyczne firmy Marcel. Do aparatów dołączone czytniki kodów kreskowych (laserowe na statywach z giętym elementem umożliwiającym wygodne ustawienie czytnika) 14. Zapewnienie przeszkolenia z obsługi analizatora wybranych pracowników laboratorium. Potwierdzenie odbycia szkolenia odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez wykonawcę. 15. Analizator do badań immunochemicznych i odczynniki do ww. analizatora muszą być ze sobą kompatybilne. 16. Wykonawca przygotowując ofertę musi podać ilość potrzebnych opakowań poszczególnych testów kierując się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę, biorąc pod uwagę trwałość odczynnika po otwarciu na pokładzie analizatora zgodnie z oficjalną instrukcją podaną w opakowaniu dla danego testu. Do przygotowania kalkulacji należy zastosować tabele zawarte w Załączniku nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy. Jeśli procedury oznaczeń wymagają dodatkowych akcesoriów np. kuwet, końcówek, płynów płuczących proszę to uwzględnić w kosztach i wpisać do tabeli nr 2 (w Załączniku nr 4 do SIWZ - Formularz cenowy) modyfikując ją poprzez dodanie dodatkowego wiersza w tabeli. Jeżeli procedura wykonania któregokolwiek badania wymaga dodatkowego odczynnika (np. do oznaczenia jednego parametru wymagane są dwa zestawy odczynnikowe) wykonawca może zmodyfikować tabelę poprzez dodanie dodatkowego wiersza. 17. Wszystkie dostawy odczynników będą realizowane bezpośrednio do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego. 18. Analizator ma posiadać oznakowanie CE. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać oznaczenie CE, być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalplonsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach