Przetargi.pl
Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy Z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa paliwa płynnego i olejów Zadanie nr 2 - Dostawa paliwa gazowego LPG

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy ogłasza przetarg

 • Adres: 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 29
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6252313 , fax. 089 6254129
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
  ul. Kolejowa 29 29
  13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6252313, fax. 089 6254129
  REGON: 51075050000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy Z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa paliwa płynnego i olejów Zadanie nr 2 - Dostawa paliwa gazowego LPG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa paliwa i olejów do pojazdów i sprzętu będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy Z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa paliwa płynnego i olejów Zadanie nr 2 - Dostawa paliwa gazowego LPG CPV : 09100000-0 Paliwa Całkowita wilekość lub zakres: Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 193000 EURO. Zadanie nr 1 - Dostawa paliwa płynnego i olejów Zamówienie obejmuje wykonanie następujących dostaw: Etylina Pb 95 -3300 l Olej napędowy - 46847 l Olej turdus - 120 l Olej superol CB - 100 l Olej selektol specjal SD - 20l Olej Mobil Super 15W/40-90 l Olej ELF diesel 15W/40- 25 l Olej hipol 15 F - 15 l Olej hipol GL 4 - 50 l Olej castrol GTX 15W/40 - 5 l Olej castrol EDGET TD 5W/40 - 25 l Olej mixol - 100 l Olej stihl - 20 l Olej husgwarna - 10 l Olej lux - 30 l Smar ŁT 43 - 50 kg Olej hydrauliczny hl 46 - 40 l Płyn R-3 - 20 szt. Olej hydrauliczny L-HV-68 - 120 l Płyn petrygo - 100 l Płyn do spryskiwania szyb - 70 l Smar Mobilgrease 0,4kg - 100 szt. Woda destylowana - 10 szt Zadanie nr 2 - Dostawa paliwa gazowego LPG Zamówienie obejmuje wykonanie następujących dostaw: Paliwo gazowe LPG - 4086 l Dostawa paliwa i olejów odbywać się będzie własnymi pojazdami i sprzętem Zamawiającego z możliwością codziennego odbioru ze stacji paliw położonych w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego wg zapotrzebowania. Proponowane ilości dostaw są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_nidzicki/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach