Przetargi.pl
PRZEWOZ OSÓB TRANSPORTEM REGULARNYM SPECJALNYM NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce ogłasza przetarg

 • Adres: 11-015 Olsztynek,
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5194867, 5194810 , fax. 089 5194813
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
  11-015 Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5194867, 5194810, fax. 089 5194813
  REGON: 00029623600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ameryka.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEWOZ OSÓB TRANSPORTEM REGULARNYM SPECJALNYM NA RZECZ PACJENTÓW SZPITALA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie pacjentów szpitala korzystających, ze świadczeń zdrowotnych w zakresie Pobytu Dziennego samochodem (19+1 miejsc siedzących) o Dopuszczalnej Masie Całkowitej powyżej 4600kg wyposażony w pasy bezpieczeństwa na każde miejsce siedzące. Transport odbywać się będzie według ustalonego grafiku wyjazdów stanowiącego załącznik nr. 3 do SIWZ. Przewóz odbywać się będzie na trasie Olsztyn - Ameryka i Ameryka - Olsztynek czyli Olsztyn (przystanek, zatoka autobusowa) ul. Dworcowa MacDonald, Dworcowa przy Szpitalu Dziecięcym i ul. Warszawska-Kortowo. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia usługi transportowej w miesiącu grudniu w 2011,2012r. spowodowanej zawieszeniem działalności szpitala po uprzednim poinformowaniu na 5 dni przed datą zawieszenia przewozów. Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć liczbę kilometrów przewidzianą w grafiku jazdy tj. przeciętnie dziennie około 196 - 224km (przewidziany czas prac kierowcy około 13 godz. dziennie). Przewoźnik zobowiązany będzie do przestrzegania grafiku jazdy ułożonego przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 7 000,00 zł. (słownie siedem tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin stałości stawki za 1km
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ameryka.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach