Przetargi.pl
Bezgotówkowy zakup paliwa dla Urzędu Miasta Olsztyn, Awaryjnego Ruchomego Centrum Kierowania oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Gutkowo w Olsztynie

Urząd Miasta Olsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 10-101 Olsztyn, Plac Jana Pawła II Nr 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5273111 w. 325 , fax. 089 5349375
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Olsztyn
  Plac Jana Pawła II Nr 1
  10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5273111 w. 325, fax. 089 5349375
  REGON: 00059416900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bezgotówkowy zakup paliwa dla Urzędu Miasta Olsztyn, Awaryjnego Ruchomego Centrum Kierowania oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Gutkowo w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup na stacjach benzynowych paliw płynnych (benzyna bezołowiowa PB 95, PB 98, olej napędowy ON) do pojazdów służbowych Urzędu Miasta, Awaryjnego Ruchomego Centrum Kierowania i Ochotniczej Straży Pożarnej Gutkowo oraz do urządzeń i maszyn, przy użyciu kart flotowych, umożliwiających jednocześnie zakup tzw. produktów pozapaliwowych (oleje silnikowe, płyny eksploatacyjne, kosmetyki samochodowe, akcesoria samochodowe). 2.Zakres zamówienia obejmuje zakup paliw płynnych, spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. Nr 221, poz.1441) zgodnego z normą PN-EN 228 oraz PN-EN 590 w maksymalnej ilości 15 440 litrów, z tego: a) benzyna bezołowiowa PB 95 - 340 litrów b) benzyna bezołowiowa PB 98 - 9 000 litrów c) olej napędowy - 6 100 litrów. Zamawiający zastrzega, iż, wskazana powyżej łączna ilość paliwa jest maksymalna i może ulec zmniejszeniu, stosownie do rzeczywistych potrzeb, w toku realizacji umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.olsztyn.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach