Przetargi.pl
Dostawa paliwa

Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 21-400 Łuków, ul. Łąkowa 8
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 025 7982100 , fax. 025 7982100
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Łąkowa 8 8
  21-400 Łuków, woj. lubelskie
  tel. 025 7982100, fax. 025 7982100
  REGON: 03028988500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.lukow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa Miasta Łuków

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup oleju napędowego w ilości 7000 litrów wraz z przechowaniem zakupionego paliwa w zbiornikach stacji paliw do 31.12.2010 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091342205
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lukow.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach